Al­lar­dy­ce voelt zich in de val ge­lokt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Sam Al­lar­dy­ce geeft toe dat het dom van hem was om met zo­ge­naam­de Azi­a­ti­sche in­ves­teer­ders te pra­ten over il­le­ga­le prak­tij­ken. De trai­ner, die dins­dag ver­trok als bonds­coach van En­ge­land na ont­hul­lin­gen in een Brit­se krant, vindt ech­ter ook dat hij er­in ge­luisd is. Al­lar­dy­ce sprak woens­dag bij zijn huis in Bol­ton met de mas­saal toe­ge­stroom­de me­dia. “Het is dui­de­lijk dat dit re­den is om te ver­trek­ken als bonds­coach. Ach­ter­af was het een stom­me ac­tie van me”, zegt hij te­gen Sky­Sports.

Met un­der­co­ver-jour­na­lis­ten van The Te­le­graph, die zich voor­de­den als ver­te­gen­woor­di­gers van een Azi­a­ti­sche fir­ma, on­der­han­del­de Al­lar­dy­ce over een ver­goe­ding van on­ge­veer 460.000 eu­ro voor een fic­tie­ve deal over il­le­ga­le trans­fer­prak­tij­ken.

“Ik wil­de ie­mand hel­pen die ik al der­tig jaar ken. Maar he­laas was dat een fou­tie­ve be­oor­de­ling van me­zelf.” Daar­mee doelt Al­lar­dy­ce op zaak­waar­ne­mer Scott McGar­vey, die de ont­moe­ting met de zo­ge­naam­de Azi­a­ti­sche fir­ma en de En­gel­se bonds­coach re­gel­de.

“Ik ben in de val ge­lokt en dat is in dit ge­val ge­lukt. Ik kan niets an­ders doen dan dat ac­cep­te­ren.”

“De ont­slago­ver­een­komst met de FA werd in een erg ami­ca­le sfeer ge­slo­ten”, ver­volgt Al­lar­dy­ce. “Ik ver­ont­schul­dig me bij de bond en al­le be­trok­ke­nen voor de on­ge­luk­ki­ge si­tu­a­tie waar­in ik me­zelf ge­ma­noeu­vreerd heb.”

“Ik heb ge­heim­hou­dings­plicht, jon­gens”, zei Al­lar­dy­ce te­gen de gro­te groep jour­na­lis­ten. “Ik kan ver­der geen vra­gen be­ant­woor­den. Ik ga nu op va­kan­tie om al­les te la­ten be­zin­ken.”

“Ik wil mijn op­vol­ger Ga­reth South­ga­te en de rest van het na­ti­o­na­le elf­tal het al­ler­bes­te wen­sen.”

Al­lar­dy­ce was slechts 67 da­gen in func­tie als bonds­coach. On­der zijn be­wind werd één du­el ge­speeld, dat En­ge­land met 1-0 won van Slo­wa­kije in het ka­der van de WK­kwa­li­fi­ca­tie.

Al­lar­dy­ce wil­de niet zeg­gen of dit het ein­de van zijn car­rie­re in de voet­bal­le­rij be­te­kent. “Wie weet, we zul­len zien.”

(NS)

Mar­co Ver­rat­ti heeft vier jaar ge­le­den de over­stap ge­maakt van Pes­ca­ra naar PSG om de Cham­pi­ons Le­a­gue te win­nen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.