Van Per­sie kent toe­komst nog niet

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­bin van Per­sie be­gon als jon­ge voet­bal­ler ooit bij Ex­cel­si­or en ging daar­na naar Fey­en­oord, waar hij ui­t­ein­de­lijk zijn de­buut maak­te als prof. La­ter dien­de hij Ar­sen­al en Man­ches­ter Uni­ted en nu zit hij al­weer ruim een jaar bij Fe­ner­bah­çe. Van tijd tot tijd wordt hij ge­vraagd naar zijn toe­komst­plan­nen en een even­tu­e­le te­rug­keer op de Ne­der­land­se vel­den, maar Van Per­sie kan nog niet zeg­gen hoe hij dat voor zich ziet.

In aan­loop naar de wed­strijd Fe­ner­bah­çe-Fey­en­oord in de Eu­ro­pa Le­a­gue sprak Van Per­sie met Fey­en­oord TV. Hij geeft daar­in aan dat hij pas naar be­paal­de si­tu­a­ties kijkt wan­neer die con­creet wor­den. Hij doet dat in over­leg met vrouw Bou­chra en zijn kin­de­ren. Het ge­he­le plaat­je moet klop­pen: pri­vé, voet­bal en al­les er­om­heen, zegt de top­sco­rer al­ler tij­den van het Ne­der­land­se elf­tal.

“Zo heb­ben we het de af­ge­lo­pen ja­ren ge­daan en dat be­valt me erg goed. Door de ja­ren heen heb ik ge­zien dat je je car­ri­è­re niet echt kunt plan­nen. Je moet het ne­men zo­als het komt. Er ko­men al­ler­lei din­gen op je pad en daar ga je op in of niet. Dat is hoe ik het de laat­ste ja­ren be­na­der. Ik sta open voor al­les. Ik ben nu der­tien jaar weg uit Ne­der­land en ook dat be­valt me goed”, al­dus Van Per­sie, die op zijn 21ste be­sloot Fey­en­oord te ver­rui­len voor Ar­sen­al. ‘Thuis’ is voor Van Per­sie niet per se Rot­ter­dam, maar waar zijn ge­zin is. “Of dat nou in En­ge­land, Tur­kije of waar dan ook is. Zo staan de kin­de­ren er ook in. Ze zijn zelfs meer En­gels dan Ne­der­lands om­dat ze daar zijn op­ge­groeid. Er komt een mo­ment dat zij ook een gro­te­re zeg­gen­schap krij­gen over waar ze graag wil­len le­ven en zijn”, al­dus de 33-ja­ri­ge spits. Zijn con­tract in Istanbul loopt na dit sei­zoen so­wie­so nog één jaar door. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.