Bob­by Brown wil ver­vol­ging Nick Gor­don

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Zayn Ma­lik ver­liet in maart 2015 One Di­rec­ti­on en doet nu uit de doe­ken wat de wa­re re­den ach­ter zijn on­ver­wach­te ver­trek is. De zan­ger voel­de zich niet goed meer in de band. “Ik wist ge­woon dat het mijn tijd was”, ver­klaart de zan­ger in een in­ter­view met Highsno­bi­e­ty. “Ik wist dat ik din­gen an­ders wil­den doen en wil­de ui­ten hoe ik me voel­de over be­paal­de din­gen. Zayn Ma­lik legt ver­der uit dat on­der­deel uit­ma­ken van de im­mens po­pu­lai­re boy­band niet goed meer voel­de. “Ik weet dat mu­zi­kan­ten ge­zien wor­den als een­zij­di­ge men­sen, maar we heb­ben ook an­de­re kan­ten. Ik voel­de me niet goed”, al­dus Ma­lik. “En als je, je niet goed voelt moet je dat kun­nen ui­ten. Ik ben nu ein­de­lijk vrij.” In­mid­dels gaat het de zan­ger goed in zijn pri­véle­ven, nu hij sa­men­woont met su­per­mo­del Gi­gi Ha­did. Zayn doet bo­ven­dien bin­nen­kort let­ter­lijk een boek­je open over zijn le­ven in zijn au­to­bi­o­gra­fie. Daar ko­men waar­schijn­lijk ook de pa­nie­k­aan­val­len aan bod waar hij mee kampt, waar­door hij al twee con­cer­ten af moest zeg­gen. Zayn heeft het moei­lijk met het le­ven als ‘ster’. “Ik haat het woord ce­le­bri­ty. Ik denk dat het ge­vaar­lijk is om je­zelf als ster te zien, om­dat je dan au­to­ma­tisch gaat den­ken dat je meer bent dan an­de­ren”, ver­klaart Ma­lik.

(DE TE­LE­GRAAF/ pop­su­gar.

com) Bob­by Brown zal niet rus­ten tot­dat Nick Gor­don wordt ver­volgd voor de dood van zijn doch­ter Bob­bi Kris­ti­na. Dat zegt de zan­ger vol­gens The Huf­fing­ton Post in een in­ter­view met tv-pas­toor T.D. Ja­kes dat woens­dag wordt uit­ge­zon­den. “Ik denk dat ik het al­leen dan pas kan af­slui­ten.” Bob­by en an­de­re fa­mi­lie­le­den van zijn doch­ter klaag­den Nick aan na de dood van ‘Kris­sy’ in de zo­mer van 2015. De aan­tij­ging was dat Nick Bob­bi Kris­ti­na na een ru­zie in bad heeft ge­legd en haar ver­vol­gens drugs heeft ge­ge­ven. De toen 21-ja­ri­ge doch­ter van Bob­by en Whit­ney Hous­ton raak­te daar­op bui­ten wes­ten en is tot haar dood, een half jaar la­ter, niet meer bij be­wust­zijn ge­weest. Nick kwam tot twee keer toe niet op­da­gen om zich te ver­de­di­gen, waar­door de be­schul­di­gin­gen van de fa­mi­lie au­to­ma­tisch wer­den aan­ge­no­men en de vriend van Kris­sy of­fi­ci­eel ver­ant­woor­de­lijk wordt ge­hou­den voor haar dood. De uit­spraak in de ci­vie­le rechts­zaak heeft nog niet ge­leid tot ver­vol­ging. “Ik weet dat mijn doch­ter het een en an­der is over­ko­men, maar het is nu de beurt aan de open­ba­re aan­kla­ger”, al­dus Bob­by in het in­ter­view. De va­der van Bob­bi Kris­ti­na, wiens dood treu­ri­ge ge­lij­ke­nis­sen ver­toont met die van haar moe­der drie jaar eer­der, ver­telt wel rus­ti­ger te zijn ge­wor­den door de uit­spraak. “We­ten dat hij ju­ri­disch ver­ant­woor­de­lijk is, heeft me de kalm­te ge­ge­ven om nu te wach­ten op het OM.”

(DE TE­LE­GRAAF)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.