Oba­ma, Char­les en paus bij be­gra­fe­nis Shi­mon Pe­res

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IS­RAEL - De voor­ma­li­ge Is­ra­ë­li­sche pre­si­dent en pre­mier, Shi­mon Pe­res, is op 93-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Pe­res stond aan de wieg van Is­ra­ël en speel­de als mi­li­tair en po­li­ti­cus een cru­ci­a­le rol in de ves­ti­ging van de Jood­se Staat in Pa­les­ti­na. Hij wordt vrij­dag be­gra­ven in het bij­zijn van pro­mi­nen­te po­li­ti­ci en we­reld­lei­ders.

De Is­ra­ë­li­sche pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu en zijn vrouw Sa­ra heb­ben la­ten we­ten diep ver­drie­tig te zijn. “Pe­res was ge­liefd bij al­le men­sen”, al­dus Ne­ta­nya­hu. Pe­res over­leed woens­dag in Tel Aviv. Hij was twee we­ken daar­voor na een zwa­re be­roer­te in het zie­ken­huis op­ge­no­men. “Hij is gis­ter­och­tend om 03.00 uur (02.00 uur Ne­der­land­se tijd) over­le­den in zijn slaap”, zo be­ves­tig­de zijn per­soon­lij­ke arts Ra­fi Wal­den woens­dag aan het Fran­se pers­agent­schap AFP. Het li­chaam van de oud­pre­si­dent wordt don­der­dag op­ge­baard bij het Is­ra­ë­li­sche par­le­ment. Vrij­dag volgt de staats­be­gra­fe­nis bij het na­ti­o­na­le kerk­hof in Je­ru­za­lem. Dat zou in over­een­stem­ming zijn met de laat­ste wen­sen van Pe­res.

Het Is­ra­ë­li­sche Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft la­ten we­ten dat er veel we­reld­lei­ders aan­we­zig zul­len zijn bij de be­gra­fe­nis. On­der an­de­re de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma, pre­si­dents­kan­di­daat Hil­la­ry Clin­ton en haar man Bill, Ca­na­de­se pre­si­dent Jus­tin Tru­deau, de Brit­se prins Char­les en paus Fran­cis­cus zul­len vrij­dag de her­den­kings­dienst bij­wo­nen. Shi­mon Pe­res was bij­na 70 jaar ac­tief als po­li­ti­cus in Is­ra­ël. Hij was in twaalf Is­ra­ë­li­sche ka­bi­net­ten mi­nis­ter, twee­maal pre­mier en van 2007 tot 2014 pre­si­dent. Hij was een ar­chi­tect van on­der meer de aan­val op Egyp­te in 1956, het Is­ra­ë­li­sche nu­cle­ai­re pro­gram­ma en de vre­des­on­der­han­de­lin­gen met de Pa­les­tij­nen die in 1993 tot de ‘ak­koor­den van Oslo’ lei­den. Het jaar daar­na kreeg Pe­res sa­men met de Pa­les­tijn­se lei­der Yas­ser Ara­fat (19292004) en Yitz­hak Ra­bin de No­bel­prijs voor de Vre­de. Pe­res werd ge­bo­ren in het des­tijds Pool­se Wis­z­niew en ver­huis­de als kind van 11 jaar naar Pa­les­ti­na. In 1948 stap­te hij aan de zij­de van de Is­ra­ë­li­sche ‘Va­der des Va­der­lands’ Da­vid Ben Gu­ri­on (1886-1973) in de po­li­tiek. Hij was lid van de Ar­beids­par­tij en werd in 1959 lid van het par­le­ment.

(de Volks­krant)

Shi­mon Pe­res, hier op be­zoek bij pre­si­dent Oba­ma, was bij­na 70 jaar ac­tief als po­li­ti­cus in Is­ra­ël. (the­whi­te­hou­se­spin.co)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.