Helft EU-bur­gers kan elek­tri­ci­teit pro­du­ce­ren in 2050 als EU wil

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD - “Ons con­sis­tent be­leid was en is nog steeds om te ver­mij­den de si­tu­a­tie in de be­stuur­de ge­bie­den (‘ad­mi­nis­te­red ter­ri­to­ries’) met bui­ten­land­se sta­ten te be­spre­ken op ba­sis van de Con­ven­ties van Genè­ve.” “Ex­pli­cie­te er­ken­ning door ons­zelf van de toe­pas­baar

Is­ra­ël er­ken­de reeds in 1967 dat de be­zet­ting en de be­zet­tings­prak­tij­ken schen­din­gen wa­ren van de Con­ven­ties van Genè­ve, die de plich­ten van be­zet­ten­de mach­ten in oor­logs­ge­bied vast­leg­gen. Dit blijkt uit vrij­ge­ge­ven ge­hei­me do­cu­men­ten uit die pe­ri­o­de. De Is­ra­ë­li­sche krant Haar­etz heeft of­fi­ci­ë­le do­cu­men­ten ge­pu­bli­ceerd waar­in ho­ge over­heids­amb­te­na­ren de sys­te­ma­ti­sche schen­ding van de Con­ven­ties van Genè­ve er­ken­nen in de be­zet­te Pa­les­tijn­se ge­bie­den. Het gaat om do­cu­men­ten uit 1967 en 1968, de eer­ste ja­ren van de be­zet­ting, die tot voor kort ge­heim wa­ren en nu zijn vrij­ge­ge­ven.

De do­cu­men­ten be­spre­ken hoe de re­ge­ring poog­de de toe­pas­baar­heid van de Con­ven­ties van Genè­ve te ver­mij­den in de be­zet­te ge­bie­den, on­mid­del­lijk na­dat Is­ra­ël ze had be­zet en in­ter­na­ti­o­na­le kri­tiek over de schen­din­gen van de Con­ven­ties poog­de te voor­ko­men.

De do­cu­men­ten to­nen ook aan hoe Is­ra­ël naar ma­nie­ren zocht om te ver­mij­den zich­zelf als een be­zet­ter van de ge­bie­den te de­fi­ni­ë­ren, maar te­ge­lijk ex­pli­ciet toe­gaf dat dit lou­ter om stra­te­gi­sche re­de­nen werd ge­daan, om kri­tiek te ver­mij­den, ook al had de re­ge­ring daar geen en­ke­le in­hou­de­lij­ke recht­vaar­di­ging voor. Een van de do­cu­men­ten is een top se­cret te­le­gram van maart 1968 aan de toen­ma­li­ge am­bas­sa­deur in de VS, Yitz­hak Ra­bin: Het be­trok­ken te­le­gram om­schrijft Oost-Je­ru­za­lem als het meest ern­sti­ge pro­bleem om­dat als de re­ge­ring de Con­ven­ties van Genè­ve en de Re­gels van Den Haag zou vol­gen, dan zou ze zo geen ver­rei­ken­de maat­re­ge­len kun­nen ne­men en wet­te­lij­ke ver­an­de­rin­gen toe­pas­sen zo­als het ont­ei­ge­nen van land.

Een twee­de te­le­gram werd ver­zon­den door Mi­chael Con­way, po­li­tiek ad­vi­seur van toen­ma­lig mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ab­ba Eban, aan de twee­de hoog­ste amb­te­naar van het mi­nis­te­rie van bui­ten­land­se za­ken op 22 ju­ni 1967. Con­way zegt daar­in dat amb­te­na­ren voor­zich­tig moe­ten zijn met het ge­bruik van be­paal­de uit­druk­kin­gen die in de Con­ven­ties staan, zo­als be­zet­te ge­bie­den en be­zet­tings­macht. Dat moest zo ge­zien het In­ter­na­ti­o­na­le Ro­de Kruis pro­beert rech­ten op te ei­sen voor de bur­ger­lij­ke be­vol­king.

Vol­gens Haar­etz zijn de­ze do­cu­men­ten niet al­leen maar in­te­res­san­te his­to­ri­sche ar­chie­ven van hoe Is­ra­ël bij het be­gin (van de be­zet­ting) om­ging met de Con­ven­ties van Genè­ve, het zijn ook niet al­leen maar er­ken­nin­gen van de schen­din­gen (van de­ze Con­ven­ties). Ze zijn ook re­le­vant voor het de­bat over de le­ga­li­teit van de be­zet­ting. Sa­men­vat­ting en ver­ta­ling van het ar­ti­kel Is­rae­li of­fi­ci­als ad­mit­ted Ge­ne­va Con­ven­ti­ons vi­o­la­ti­ons, se­cret do­cu­ments re­ve­al van 21 sep­tem­ber in de Midd­le East Mo­ni­tor door Lo­de Va­noost

Noot: Re­cent wordt de Vluch­te­lin­gen­con­ven­tie re­gel­ma­tig ver­keerd ver­meld als de ‘Con­ven­tie van Genè­ve’. Het gaat in dit ar­ti­kel over de ech­te Con­ven­ties van Genè­ve, vier ver­dra­gen van 1864, 1906, 1926 en 1949. Die leg­gen hu­ma­ni­tai­re ver­plich­tin­gen op aan oor­log­voe­ren­de lan­den wat be­treft de be­han­de­ling van bur­gers en krijgs­ge­van­ge­nen. De Vier­de Con­ven­tie van 1949 be­paalt ver­plich­tin­gen en ver­bo­den van be­zet­ten­de mach­ten te­gen­over de bur­ger­be­vol­king. Zo mo­gen be­zet­ten­de mach­ten on­der meer geen ei­gen eco­no­mi­sche ge­win ma­ken in be­zet­te ge­bie­den, mo­gen ze ge­van­gen ge­no­men per­so­nen niet uit de be­zet­te ge­bie­den ver­wij­de­ren en mo­gen ze per­so­nen niet be­rech­ten vol­gens de ei­gen staats­wet­ten. Ze mo­gen even­min gron­den ont­ei­ge­nen, be­zet­te be­wo­ners uit hun hui­zen ver­drij­ven en ei­gen bur­gers huis­ves­ten in de be­zet­te ge­bie­den. Ze zijn ver­plicht ge­nees­kun­di­ge hulp te ver­schaf­fen en moe­ten za­ken als on­der­wijs en land­bouw on­ge­hin­derd la­ten func­ti­o­ne­ren door de be­zet­te be­vol­king. Het is even­min de be­voegd­heid van be­zet­ten­de mach­ten om zelf te be­pa­len of de Con­ven­ties van Genè­ve van toe­pas­sing zijn of niet.

Het of­fi­ci­ë­le be­leid van Is­ra­ël is nog steeds on­ge­wij­zigd. De be­zet­te Pa­les­tijn­se ge­bie­den wor­den Ju­dea en Sa­ma­ria ge­noemd of ‘be­twis­te ge­bie­den’. Of­fi­ci­ë­le ver­kla­rin­gen be­vat­ten nooit het woord ‘be­zet­ting’ of af­ge­lei­de woor­den. (De we­reld morgen/fo­to:

in­de­pen­dent.co.uk) De helft van al­le EU-bur­gers kan te­gen 2050 zelf zijn elek­tri­ci­teit pro­du­ce­ren, als de over­he­den hen daar de juis­te wet­te­lij­ke on­der­steu­ning voor ge­ven, vol­gens een rap­port van vier ngo’s. De gro­te ener­gie­pro­du­cen­ten blij­ven zich te­gen de­ze de­mo­cra­ti­se­ring ver­zet­ten.

De Eu­ro­pe­se ngo’s: Eu­ro­pean Re­ne­wa­ble Ener­gies Fe­de­ra­ti­on, Friends of the Earth Eu­ro­pe, Gr­een­pea­ce en Eu­ro­pean Fe­de­ra­ti­on of Re­ne­wa­ble Ener­gy Coop­e­ra­ti­ves on­der­zoch­ten het po­ten­ti­eel van bur­ge­r­ener­gie­pro­jec­ten in de EU. De con­clu­sie van hun on­der­zoek werd ge­bun­deld in het rap­port The Po­ten­ti­al of Ener­gy Ci­ti­zens in the Eu­ro­pean Union is dat 264 mil­joen ener­gie­bur­gers, in­di­vi­du­en, ge­zin­nen en klei­ne on­der­ne­min­gen 45 pro­cent van de no­di­ge ener­gie in de EU zul­len kun­nen op­wek­ken te­gen 2050, als ze in­di­vi­du­eel of col­lec­tief ener­gie op­wek­ken met zon­ne­pa­ne­len op hun dak of door te par­ti­ci­pe­ren in col­lec­tie­ve wind- of zon­ne-ener­gie­pro­jec­ten. In 2016 on­der­vin­den bur­gers nog veel le­ga­le, ad­mi­ni­stra­tie­ve en ta­ri­fai­re hin­der­nis­sen om zelf elek­tri­ci­teit te kun­nen op­wek­ken, stelt het rap­port. “Met een ge­de­gen Eu­ro­pees raam­werk kun­nen de ener­gie­bur­gers een be­lang­rijk aan­deel van de no­di­ge her­nieuw­ba­re ener­gie zelf gaan op­wek­ken. De gro­te, in­du­stri­ë­le ener­gie­pro­du­cen­ten ver­zet­ten zich ech­ter te­gen de de­mo­cra­ti­se­ring van het ener­gie­sys­teem.”

Als de EU-bur­gers on­der­steund zou­den wor­den door de juis­te wet­ge­ving kun­nen in 2050 meer dan 264 mil­joen bur­gers, of de helft van de EU­be­vol­king, hun ei­gen ener­gie op­wek­ken. Vol­gens de stu­die zou Zwe­den daar­in het voor­touw ne­men met een ge­schat­te 79 pro­cent van de ei­gen be­vol­king die zelf ener­gie zou pro­du­ce­ren in 2050. Let­land heeft het groot­ste po­ten­ti­eel om bij­na-zelf­voor­zie­nend te wor­den: ener­gie­bur­gers kun­nen hier tot 83 pro­cent van de ener­gie die het land ver­bruikt, zelf op­wek­ken.

De on­der­zoe­kers be­re­ken­den het po­ten­ti­eel aan de hand van be­staan­de ge­ge­vens over hui­di­ge ener­gie­bur­gers, de eco­no­mi­sche si­tu­a­tie en het be­wust­zijn van de Eu­ro­pe­a­nen over her­nieuw­ba­re ener­gie en de kli­maat­ver­an­de­ring. “Het on­der­zoek toont aan dat men­sen de mo­ge­lijk­heid heb­ben om een re­vo­lu­tie te ont­ke­te­nen in het Eu­ro­pe­se ener­gie­sys­teem en het wel­zijn van de pla­neet op de eer­ste plaats wil­len zet­ten”, zegt Mol­ly Walsh van Friends of the Earth Eu­ro­pe.

Ta­ra Con­nol­ly, ener­gie-ad­vi­seur van Gr­een­pea­ce EU, vindt dat naar aan­lei­ding van de re­sul­ta­ten van de stu­die de EU de weg moet vrij­ma­ken voor wak­ke­re ener­gie­bur­gers, in plaats van de gro­te, ver­vui­len­de be­drij­ven te blij­ven on­der­steu­nen. “Het tijd­perk van de ener­gie-di­no­sau­rus­sen is voor­bij”, zegt ze. (De we­reld morgen/fo­to: energy­post.eu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.