Agent dreigt vrouw te ar­res­te­ren om­dat ze borst­voe­ding geeft

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vrouw geeft haar ba­by van een maand oud de borst in een su­per­markt, maar wordt daar­op aan­ge­spro­ken door een agent. Hij zei dat het niet mocht en dreig­de er naar ver­luidt zelfs mee om haar te ar­res­te­ren.

Voor Sa­van­nah Shuk­la was dat het sein om in ac­tie te schie­ten. Ze schreef niet al­leen een vlam­men­de Fa­ce­book post, maar bel­de ook naar de po­li­tie om ver­haal te ha­len. “Ik had ei­gen­lijk net ge­daan met het kar­wei toen die po­li­tie­man op me af­stap­te”, klinkt het. “Hij zei dat ik me moest be­dek­ken, an­ders zou ie­mand er aan­stoot aan kun­nen ne­men. Ik ant­woord­de dat het in Ge­or­gia per­fect le­gaal is om borst­voe­ding te ge­ven.” Zijn ant­woord? “Je denkt dat je de wet kent, maar dat is niet zo. Als je te­pel zicht­baar is, zal ik je moe­ten ar­res­te­ren. En ik zie je te­pel­hof al.” Dan zal hij toch wel heel goed moe­ten ge­ke­ken heb­ben. Ik stap­te kwaad weg en ben in de au­to gaan uit­hui­len. Zul­ke pes­te­rij­en kun­nen er­voor zor­gen dat de ma­ma’s geen borst­voe­ding meer dur­ven te ge­ven in het open­baar, dat snap ik heel goed.

Maar ik stap hier­mee naar zijn over­sten: als hij mij zo aan­pakt, zal hij dat in de toe­komst nog doen. En wie weet hoe­veel keer hij in het ver­le­den al op die ma­nier ge­han­deld heeft.

Haar ver­haal raak­te een ge­voe­li­ge snaar bij she­riff Jo­hn Darr. Op Fa­ce­book be­na­druk­te hij dat Sa­van­nah vol­le­dig in haar recht was, de ex­cu­ses kreeg ze er gra­tis bo­ven­op. “Mijn vrouw en ik heb­ben zelf vier kin­de­ren en ze heb­ben stuk voor stuk borst­voe­ding ge­kre­gen. Ik be­grijp dus per­fect dat een vrouw haar ba­by wil voe­den, op wel­ke plek dan ook. En de wet ver­biedt het ze­ker niet. We zul­len er­op toe­zien dat al­le agen­ten voort­aan de re­gels ken­nen. In naam van het he­le po­li­tie­kan­toor wil ik me ook ver­ont­schul­di­gen bij die vrouw.”

“Sa­van­nah heeft een klacht in­ge­diend, dit is dan ook een heel ern­sti­ge ma­te­rie. Wat er ook van komt, we gaan er­voor zor­gen dat zul­ke voor­val­len in de toe­komst niet meer ge­beu­ren”, be­sluit hij. De fo­to werd ove­ri­gens ge­no­men door een ju­ri­disch me­de­werk­ster, die de scè­ne toe­val­lig voor haar neus zag ge­beu­ren. “Sa­van­nah was heel goed be­dekt”, schreef ze. “Uit de fo­to blijkt dat ze een zwan­ger­schapsbh en een ze­di­ge jurk droeg. Ze heeft tij­dens het shop­pen een hon­ge­ri­ge ba­by ge­voed, meer heeft ze echt niet ge­daan.”

(HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.