Brom­fiet­ser do­de­lijk aan­ge­re­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE - Een brom­fiet­ser die gis­ter­mid­dag over de Sir Wins­ton Chur­chil­l­weg rich­ting Dom­burg reed, is do­de­lijk aan­ge­re­den. Hij is ge­schept door een pick-up die van­uit de te­gen­over­ge­stel­de rich­ting kwam. De au­to­be­stuur­der maak­te een in­haal­ma­noeu­vre en reed daar­door

PA­RA­MA­RI­BO - De brom­fiet­ser Ri­nal­do Sa­ba­jo is gis­te­ren do­de­lijk aan­ge­re­den aan de Sir Wins­ton Chur­chil­l­weg. Zijn ont­zield li­chaam is in be­slag ge­no­men voor ob­duc­tie. De brom­fiet­ser reed over de Sir Wins­ton Chur­chil­l­weg ko­men­de van­uit de rich­ting van Pa­ra­ma­ri­bo, ter­wijl een pick-up­be­stuur­der van­uit de te­gen­over­ge­stel­de rich­ting reed. De­ze pick-up­be­stuur- der maak­te op den duur een in­haal­ma­noeu­vre en kwam op de rij­helft van het la­te­re slacht­of­fer met als ge­volg een aan­rij­ding.

De ver­oor­za­ker is in het be­zit van een gel­dig rij­be­wijs en ver­keer­de niet on­der in­vloed van al­co­hol. De am­bu­lan­ce werd in­ge­scha­keld, maar het am­bu­lan­ce­per­so­neel con­sta­teer­de dat de brom­fiet­ser geen te­ke­nen van le­ven meer ver­toon­de. De brom­fiet­ser be­land­de na het ver­keers­on­ge­luk met zijn ver­voers­mid­del in de goot. De man die en­ke­le stra­ten ver­der woon­de, reed naar huis.

Buurt­be­wo­ners gin­gen te­keer te­gen de ver­oor­za­ker, toen zij te we­ten kwa­men dat de brom­fiet­ser was over­le­den. De po­li­tie moest de be­stuur- der af­voe­ren om er­ger te voor­ko­men. De pick-up­be­stuur­der werd met­een naar het po­li­tie­bu­reau ge­bracht. De ver­oor­za­ker en zijn me­dein­zit­ten­de lie­pen ook ver­won­din­gen op en moesten me­disch be­han­deld wor­den. De pick-up­be­stuur­der is van­uit het po­li­tie­sta­ti­on met de am­bu­lan­ce af­ge­voerd.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.