Nog veel werk aan de win­kel

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Een team van de Is­la­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank (IsDB) zal rond de eer­ste week van ok­to­ber naar Su­ri­na­me ko­men om in­houd te ge­ven aan de af­ge­spro­ken le­ning van USD 1,8 mil­jard. Dit be­ves­tigt Iyad bin Amin Ma­da­ni, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Or­ga­ni­sa­tie van de Is­la­mi­ti­sche Co­ö­pe­ra­tie. Zo­als hij het pre­sen­teert, zal het team con­cre­te za­ken met de re­ge­ring be­spre­ken over de in­vul­ling van de gel­den. Het gaat om har­de en strak­ke dis­cus­sies.

“Ze gaan de­fi­ni­ë­ren om wel­ke pro­jec­ten het gaat, er wordt een dui­de­lij­ke tijd­lijn uit­ge­zet voor het uit­voe­ren van de pro­gram­ma’s en er ko­men meet­mo­men­ten om de pro­jec­ten op voor­uit­gang te toet­sen”, zegt Ma­da­ni op vra­gen van jour­na­lis­ten. “Een team komt bin­nen tien da­gen naar Su­ri­na­me.”

Ma­da­ni gaf ook een kor­te uit­een­zet­ting over de werk­wij­ze van de Or­ga­ni­sa­tie van de Is- la­mi­ti­sche Co­ö­pe­ra­tie (OIC) en de IsDB als een van haar werkar­men. Vol­gens hem zor­gen sle­pen­de bu­reau­cra­ti­sche for­ma­li­tei­ten er­voor dat in de we­reld de beschikking over ka­pi­taal voor ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten moei­lijk van de grond ko­men. De OIC en IsDB heb­ben een snel­le­re werk­wij­ze. “Op jouw geld zit­ten en er niets mee doen, is geen eco­no­mi­sche ac­ti­vi­teit”, zegt hij over de werk­wij­ze van de IsDB. Con­creet kan hij niet in­gaan op de voor­ge­no­men le­nin­gen tus­sen de IsDB en de Staat, om­dat de­ze for­meel nog niet goed in kaart zijn ge­bracht. De struc­tuur en de pro­gram­ma’s die de Staat wil la­ten fi­nan­cie­ren, zul­len eerst be­spro­ken moe­ten wor­den met het team dat bin­nen­kort in Su­ri­na­me ar­ri­veert. Pas op dat mo­ment zal ook dui­de­lijk wor­den wan­neer de eer­ste pro­jec­ten uit­ge­voerd kun­nen wor­den.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.