Su­ri­na­me blijft voor­deel be­ha­len uit bi­la­te­ra­le be­trek­kin­gen Chi­na

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Su­ri­na­me heeft en zal voor­deel blij­ven be­ha­len uit de bi­la­te­ra­le be­trek­kin­gen met Chi­na. De ko­men­de pe­ri­o­de mag het land we­der­om di­ver­se groot­scha­li­ge pro­jec­ten ver­wach­ten met on­der­steu­ning van Chi­na. Dit zei de Chi­ne­se am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong gis­ter­avond op zijn re­si­den­tie ter ge­le­gen­heid van de 67ste ver­jaar­dag van de Volks­re­pu­bliek Chi­na.

De di­plo­maat geeft aan dat de eco­no­mi­sche sa­men­wer­king tus­sen de lan­den op het ge­bied van in­fra­struc­tuur, land­bouw, toe­ris­me en han- del door de ja­ren heen zijn vruch­ten heeft af­ge­wor­pen. De uit­voe­ring van het as­fal­te­rings­pro­ject ‘Da­li­an 70 km’, dat ge­fi­nan­cierd wordt door de Chi­ne­se over­heid, waar­bij mo­men­teel 50 ki­lo­me­ter aan we­gen in de ver­schil­len­de dis­tric­ten wordt ge­as­fal­teerd, is een voor­beeld daar­van. Su­ri­na­me mag dit jaar nog de start te­ge­moet­zien van het ‘Da­li­an IV pro­ject’, een an­der as­fal­te­rings­pro­ject. Het zo­ge­noem­de Broad Ho­me hui­zen­pro­ject van Chi­naLAC Coop­e­ra­ti­on Fund zal bin­nen­kort ook wor­den ge­o­pen­baard.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.