Ex­tra be­vei­li­ging voor jaar­re­de en pro­test­bij­een­komst

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie zal van­daag in ver­band met de jaar­re­de van pre­si­dent De­si Bou­ter­se ex­tra alert zijn. Ook zul­len ex­tra man­schap­pen wor­den in­ge­zet voor de pro­test­bij­een­komst die van­mid­dag in Com­me­wij­ne wordt ge­hou­den.

Com­mis­sa­ris van po­li­tie Franklin Amier zegt dat de po­li­tie in Re­gio Oost alert is voor de pro­test­bij­een­komst in Com­me­wij­ne. Vol­gens hem zijn er vol­doen­de maat­re­ge­len ge­trof­fen om de vei­lig­heid te ga­ran­de­ren. “We zijn al­tijd alert. De vei­lig­heid van een­ie­der is ge­ga­ran­deerd.” Amier zegt dat al­les er­aan ge­daan zal wor­den, om te voor­ko­men dat zich ca­la­mi­tei­ten in Com­me­wij­ne voor­doen. Com­mis­sa­ris van po­li­tie In­der Jang­ba­ha­doer zegt aan de krant dat er vol­doen­de po­li­tie­man­nen en ook ver­schil­len­de po­li­tie-een­he­den wor­den in­ge­zet om de or­de en de vei­lig­heid tij­dens de jaar­re­de van de pre­si­dent en de pro­test­bij­een­komst in Com­me­wij­ne te hand­ha­ven. Vol­gens hem zul­len er vol­doen­de po­li­tie­man­nen op de been zijn om te zor­gen voor de vei­lig­heid. Hij geeft aan dat er geen spra­ke is van eni­ge drei­ging. Jang­ba­ha­doer zegt dat het On­af­han­ke­lijk­heids­plein, waar er pu­bliek zal zijn, zal wor­den af­ge­schermd. Er zul­len ’s mor­gens vroeg drang­hek­ken wor­den ge­plaatst. De po­li­tie zal daar zor­gen voor de be­vei­li­ging; niets mag uit de hand lo­pen. Hij ver­wacht niet dat per­so­nen in­di­vi­du­eel of in groe­pen zul­len ko­men om te pro­tes­te­ren bij het par­le­ment. In­dien dit ge­beurt, zal daar wor­den op­ge­tre­den door de po­li­tie met de haar ten dien­ste staan­de mid­de­len. Hij ver­wacht ver­der dat al­les vreed­zaam zal ver­lo­pen. Jang­ba­ha­doer zegt dat de po­li­tie heel vroeg op de been zal zijn om za­ken in goe­de ba­nen te lei­den. Er zul­len we­gen wor­den af­ge­slo­ten. Hij ver­zoekt ver­keers­deel­ne­mers re­ke­ning te hou­den met de weg­af­slui­ting, zo­dat on­ge­rief voor­ko­men kan wor­den. Jang­ba­ha­doer vraagt aan de ver­keers­deel­ne­mers om an­de­re we­gen te kie­zen, zo­dat ver­keers­op­stop­pin­gen wor­den voor­ko­men. De po­li­tie­com­mis­sa­ris zegt dat de po­li­tie tot nu toe tij­dens pro­test­ac­ties nie­mand hoef­de aan te hou­den, om­dat een­ie­der zich steeds net­jes heeft ge­dra­gen. Jang­ba­ha­doer zegt ver­der dat hij in de wan­del­gan­gen heeft ge­hoord dat er op 3 ok­to­ber een pro­test zal zijn, maar of­fi­ci­eel is hij daar niet van op de hoogte. Vol­gens hem zal de po­li­tie ook alert zijn in ge­val er ge­pro­tes­teerd zal wor­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.