Ver­volg van pa­gi­na 1: Su­ri­na­me blijft voor­deel be­ha­len...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

En­ke­le da­gen te­rug is de uit­voe­rings­over­een­komst tus­sen de twee lan­den on­der­te­kend voor de bouw van het Wa­ni­ca­zie­ken­huis. Zhang geeft aan dat aan het ein­de van dit jaar de re­no­va­tie­werk­zaam­he­den aan het pand van het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken af moe­ten zijn. An­de­re pro­jec­ten die op sta­pel lig­gen zijn: de bouw van 1000 ap­par­te­men­ten, de in­stal­la­tie van het ver­keer­s­en se­cu­ri­ty mo­ni­to­ring­sys­teem in Pa­ra­ma­ri­bo en het op­zet­ten van een land­bouw­tech­nisch cen­trum. Met dit cen­trum wil Chi­na de ex­per­ti­se die het heeft op het ge­bied van land­bouw met Su­ri­na­me de­len.

De am­bas­sa­deur zegt ver­der dat de cul­tu­re­le uit­wis­se­ling tus­sen zijn land en het on­ze toe­neemt. Zo­wel Chi­ne­se als Su­ri­naam­se kun­ste­naars heb­ben de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de de men­sen in bei­de lan­den kun­nen boei­en met prach­ti­ge cul­tu­re­le op­tre­dens. Zhang zegt dat over en­ke­le we­ken de Su­ri­naam­se ge­meen­schap weer zal mo­gen ge­nie­ten van wat Chi­na te bie­den heeft op cul­tu­reel ge­bied. De am­bas­sa­de zal sa­men met Su­ri­na­me Chi­ne­se As­so­ci­a­ti­on een Chi­ne­se Film­fes­ti­val in TBLCi­ne­mas or­ga­ni­se­ren. Ver­der zal er ook sa­men­ge­werkt wor­den met de am­bas­sa­des van In­dia en In­do­ne­sië voor het hou­den van een Asi­an night ga­la.

Zhang zegt dat dit jaar een bij­zon­der jaar is, aan­ge­zien Chi­na en Su­ri­na­me al 40 jaar di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen on­der­hou­den. De­ze be­trek­king is de af­ge­lo­pen vier de­cen­nia ge­groeid, waar­bij het po­li­tie­ke we­der­zijd­se ver­trou­wen van de lan­den ster­ker is ge­wor­den. Zo heeft de Chi­ne­se pre­si­dent Xi Jin­ping pre­si­dent De­si Bou­ter­se al drie keer ont­moet sinds 2013. Ver­der heeft vi­ce­pre­si­dent Li Yu­an­chao par­le­ments­voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons re­cent nog ont­moet. De be­doe­ling is dat Su­ri­naam­se mi­nis­ters de ko­men­de maan­den naar Chi­na af­rei­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.