Ex­tra ver­keers­con­tro­le ko­mend week­end

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De Ver­keers­unit van re­gio Mid­den-Su­ri­na­me houdt het ko­mend week­end ex­tra con­tro­les op de we­gen van en naar de va­kan­tie­oor­den na­me­lijk de In­di­ra Gan­dhi-, Mar­tin Lu­ther King- en Ken­ne­dy­weg en op de weg naar Bro­ko­p­on­do. Po­li­tiein­spec­teur Le­o­nard Li­ge­on, hoofd van de Ver­keers­unit van re­gio Mid­den-Su­ri­na­me, zegt aan de krant dat er daar­bij prik­ac­ties zul­len wor­den ge­hou­den, waar­bij wa­gens naar de kant ge­di­ri­geerd zul­len wor­den om blaas­tes­ten van de be­stuur­ders af te ne­men. Ver­der zul­len snel­heids­con­tro­les plaats­vin­den. Li­ge­on merkt op dat au­to­mo­bi­lis­ten zich de af­ge­lo­pen week aan de In­di­ra Gand­hi­weg vrij rus­tig heb­ben ge­dra­gen in het ver­keer. Ze heb­ben zich ge­hou­den aan de ver­keers­re­gels. De in­spec­teur denkt dat be­stuur­ders mo­ge­lijk het ge­vaar dat zich voor­doet bij het niet na­le­ven van de ver­keers­re­gels heb­ben in­ge­zien. Hij hoopt dat het wordt voort­ge­zet dat be­stuur­ders zich hou­den aan de ver­keers­re­gels. Hij zegt dat zich tot nu toe geen ern­stig ver­keers­on­ge­luk heeft voor­ge­daan op de we­gen van en naar de va­kan­tie­oor­den. In sep­tem­ber heeft de ver­keers­unit van re­gio Mid­den Su­ri­na­me wel rij­be­wij­zen van au­to­mo­bi­lis­ten, die on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­den, in­ge­vor­derd. De­ze be­stuur­ders vie­len op, toen ze fi­les aan de In­di­ra Gand­hi­weg in­haal­den. Vol­gens Li­ge­on had­den de be­stuur­ders een ri­si­co ge­no­men, maar ge­luk­kig is er­ger voor­ko­men en zijn ze niet in bot­sing ge­ko­men met te­gen­lig­gers.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.