Twee­de edi­tie suc­ces­vol

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – De twee­de edi­tie van de Pri­si­ri, Le­ri Wro­ko!, een werk­ge­le­gen­heids­pro­ject is gis­te­ren suc­ces­vol in de Con­gres­hal af­ge­slo­ten. Hon­derd jon­ge­ren uit de dis­tric­ten Nic­ke­rie, Ma­ro­wij­ne, Bro­ko­p­on­do en Pa­ra­ma­ri­bo die heb­ben deel­ge­no­men aan het pro­ject we­ten nu meer over na­ti­o­na­le vraag­stuk­ken en de be­trok­ken mi­nis­te­ries zijn ook ver­rijkt met me­dia­pro­duc­ties die de jon­ge­ren zelf heb­ben ge­maakt. “We ge­lo­ven in peer edu­ca­ti­on, we we­ten dat wan­neer we de pro­duc­ties uit­zen­den dat leef­tijd­ge­no­ten op een creatieve ma­nier ge­ïn­for­meerd wor­den”, zegt Ra­chel Ko­nings­bloem– Pi­nas, di­rec­teur Jeugd­za­ken. Het pro­ject heeft tien da­gen ge­duurd. Ko­nings­bloemPi­nas zegt dat met dit pro­ject jeugd­par­ti­ci­pa­tie op een creatieve wij­ze wordt be­vor­derd. De va­kan­tie biedt veel ruim­te voor­al voor ado­les­cen­ten om zich be­zig te hou­den met za­ken, waar­van we mis­schien niet vro­lijk zul­len wor­den. Het werk­ge­le­gen­heids­pro­gram­ma,waar­bij de jon­ge­ren be­trok­ken wor­den om zelf na te den­ken over ont­wik­ke­lings­vraag­stuk­ken, jeugd­be­leid, kin­der­rech­ten en­zo­voort is een nut­ti­ge vrije­tijds­be­ste­ding. Drie bij­zon­de­re ini­ti­a­tie­ven die lei­dend wa­ren in het pro­ject zijn de duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len, het Ge­ïn­te­greer­de Kin­der- en Ado­les­cen­ten­be­leid en het He­alth in all Po­li­cies ini­ti­a­tief.

Het pro­ject biedt jon­ge­ren ook de kans om op een creatieve en in­no­va­tie­ve wij­ze te le­ren om com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den op te doen, on­der­zoek te ver­rich­ten en in­for­ma­tie over te dra­gen aan leef­tijds­ge­no­ten, door het ma­ken van me­dia­pro­duc­ties over di­ver­se on­der­wer­pen de jeugd ra­ken­de. Na het pro­ject wor­den de jon­ge­ren niet los­ge­la­ten. Er wordt bij ver­schil­len­de pro­jec­ten van de ver­schil­len­de mi­nis­te­ries een be­roep op hen ge­daan.

Het pro­ject is een sa­men­wer­kings­ini­ti­a­tief van het Di­rec­to­raat Jeugd­za­ken van het Mi­nis­te­rie van Sport- en Jeugd­za­ken, het Mi­nis­te­rie van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling en het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid. Het ini­ti­a­tief heeft di­rect be­trek­king op de ver­de­re uit­voe­ring van het Ge­ïn­te­greer­de Kin­der- en Ado­les­cen­ten­be­leid, als­ook de ver­de­re uit­voe­ring van het “He­alth in All Po­li­cies” ini­ti­a­tief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.