Kin­de­ren Fri­man­gron krij­gen ook school­pak­ket

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - He­alth Con­trol NV Me­disch La­bo­ra­to­ri­um heeft het af­ge­lo­pen jaar een huis­werk­be­ge­lei­dings­pro­ject voor kin­de­ren uit Fri­man­gron en om­ge­ving ge­or­ga­ni­seerd en ge­fi­nan­cierd. Daar­naast mo­gen de kin­de­ren za­ter­dag ook een school­pak­ket ver­wach­ten van de or­ga­ni­sa­tie.

Vol­gens een pers­be­richt van He­alth Con­trol NV was het huis­werk­be­ge­lei­dings­pro­ject in han­den van een er­va­ren school­lei­der. Leer­lin­gen van de WC Blijd-, de St Jo­zef- en de Dram­bran­ders­gracht­school wer­den door hun school­team ge­se­lec­teerd en naar de be­ge­lei­ding ge­stuurd.

De leer­lin­gen wer­den ’s mid­dags door er­va­ren leer­krach­ten bij­ge­staan om hun huis­werk te ma­ken en ze bij te scho­len in de on­der­de­len waar­in zij zwak wa­ren. Aan het eind van de mid­dag kre­gen de kin­de­ren brood en drin­ken. Een ne­ven­ef­fect van de be­ge­lei­ding was dat kin­de­ren door­kre­gen dat het ma­ken van huis­werk een we­zen­lijk on­der­deel van het school­ge­beu­ren is.

Tus­sen het team van de school en de lei­ding van het pro­ject werd er da­ge­lijks mid­dels een con­tact­schrift ge­com­mu­ni­ceerd. In to­taal heb­ben 120 leer­lin­gen aan het pro­ject deel­ge­no­men. 68% van de leer­lin­gen is naar het vol­gen­de leer­jaar be­vor­derd.

Om de va­kan­tie voor de leer­lin­gen van het huis­werk­be­ge­lei­dings­pro­ject in te lui­den is er voor de eer­ste tot en met de vier­de klas­sers een dag in de die­ren­tuin ge­or­ga­ni­seerd. De vijf­de- en zes­de­klas­sers had­den een edu­ca­tie­ve dag in het Pe­per­pot­cen­trum te Pe­per­pot. Als af­slui­ting van dit pro­ject ont­van­gen leer­lin­gen uit Fri­man­gron en om­ge­ving een school­pak­ket. Het gaat om al­le leer­lin­gen van het huis­werk­be­ge­lei­dings­pro­ject, 60 leer­lin­gen van de AJ Wij­den­bosch­school en daar­naast zijn er nog 80 leer­lin­gen door de scho­len uit de om­ge­ving Fri­man­gron ge­se­lec­teerd. Ui­ter­aard ont­van­gen ook de kin­de­ren van de werk­ne­mers van He­alth Con­trol NV een pak­ket. Dit al­les ge­beurt za­ter­dag aan de Waal­dijk­straat 111 op het ter­rein van He­alth Con­trol NV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.