Eén op de drie sterf­ge­val­len we­reld­wijd door hart- en vaat­ziek­ten

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Hart- en vaat­ziek­ten, waar­on­der een hart­in­farct of een be­roer­te, zijn we­reld­wijd de be­lang­rijk­ste doods­oor­zaak. Eén op de drie sterf­ge­val­len over de he­le we­reld zijn als ge­volg van hart- en vaat­ziek­ten. Een meer­der­heid hier­van had ech­ter voor­ko­men kun­nen wor­den. Gis­te­ren werd We­reld Hart­dag her­dacht. Dit meldt de Hart­ver­e­ni­ging Su­ri­na­me in een pers­be­richt.

In 2010 kost­ten hart- en vaat­ziek­ten reeds USD 863 mil­jard, een be­drag dat naar al­le waar­schijn­lijk­heid met 22% zal op­lo­pen tot USD 1.044 mil­jard in 2030. On­ge­veer 80% van de sterf­ge­val­len als ge­volg van har­ten vaat­ziek­ten vin­den plaats in la­ge tot mid­den­in­ko­mens­lan­den, stelt de World He­art Fe­de­ra­ti­on.

Ook in Su­ri­na­me voe­ren hart- en vaat­ziek­ten al ge­rui­me tijd de lijst van be­lang­rijk­ste doods­oor­za­ken aan. Steeds meer per­so­nen krij­gen te ma­ken met een hart­in­farct, be­roer­ten en vaat­lij­den en over­lij­den hier­aan. In 2014 wer­den er bij het Tho­rax­cen­trum van het Aca­de­misch Zie­ken­huis Pa­ra­ma­ri­bo (AZP) nog ruim 25000 con­sul­ten en zo’n 18000 po­li­kli­ni­sche on­der­zoe­ken ver­richt. Een zorg­wek­ken­de trend is dat men op steeds jon­ge­re leef­tijd met de­ze aan­doe­nin­gen ge­con­fron­teerd raakt. “Als u in de wacht­ka­mer van de car­di­o­lo­gie zit, ziet u zo­veel men­sen. Maar ook jon­ge men­sen, van on­ge­veer 40 jaar. En je vraagt je dan af: “Wat ge­beurt er?”, zegt Ti­ne Gra­ven­s­tijn, voor­zit­ter van de Hart­ver­e­ni­ging Su­ri­na­me.

Twee gro­te ri­si­co­fac­to­ren voor hart- en vaat­ziek­ten zijn dia­be­tes en ho­ge bloed­druk. Daar­naast kun­nen men­sen die ro­ken, over­ma­tig al­co­hol ge­brui­ken en wei­nig be­we­gen meer kans heb­ben op de­ze aan­doe­nin­gen. Een be­lang­rij­ke ri­si­co­fac­tor is ook een ver­hoogd cho­les­te­rol­ge­hal­te ten ge­vol­ge van over­ge­wicht en/of slech­te leef- en eet­ge­woon­ten. Gra­ven­s­tijn ver­telt dat de ver­e­ni­ging vaak le­zin­gen or­ga­ni­seert voor haar le­den en wel eens doc­to­ren op be­zoek heeft ge­had, die heb­ben aan­ge­ge­ven dat wan­neer een dia­beet niet goed eet en zich dus niet aan het door de arts voor­ge­schre­ven di­eet houdt, dit uit­ein­de­lijk ook kan lei­den tot nier­f­a­len. De­ze pa­ti­ën­ten kun­nen óók hart­pa­ti­ënt wor­den. “Maar we heb­ben ook le­den die ho­ge bloed­druk heb­ben”, be­ves­tigt Gra­ven­s­tijn.

Vol­gens de voor­zit­ter van de Hart­ver­e­ni­ging blijkt dat er voor­al bij man­nen nog een ta­boe heerst op hart- en vaat­ziek­ten. Ze merkt dat man­nen zich veel­al scha­men. “Ter­wijl je er mak­ke­lijk over moet kun­nen pra­ten, on­ge­acht wel­ke ziek­te je hebt. Of het nou kan­ker is of een hart­aan­doe­ning. Door te pra­ten ver­licht je het voor je­zelf en geef je ook voor­lich­ting aan an­de­ren.”

Gra­ven­s­tijn, die al 12 jaar voor­zit­ter is van de ver­e­ni­ging, be­na­drukt dat het geen schan­de is om een hart­pa­tient te zijn. “Vroe­ger moest je als hart­pa­ti­ënt rus­tig in een hoek zit­ten. Maar nu hoeft dat niet. We heb­ben dans­avon­den, we heb­ben een zum­ba-avond. Dat was zó fijn. Ie­der­een ver­geet zijn pijn op dat mo­ment”, zegt Gra­ven­s­tijn, die hier­mee wil aan­ge­ven dat men­sen ook na bij­voor­beeld een hart­in­farct nog heel goed van het le­ven kun­nen ge­nie­ten, mits ze zich aan de re­gels hou­den en ge­zond le­ven. De Hart­ver­e­ni­ging Su­ri­na­me is een pa­ti­ën­ten­be­lan­gen­ver­e­ni­ging die uit­slui­tend met vrij­wil­li­gers werkt. In to­taal zijn er on­ge­veer 90 le­den aan­ge­slo­ten, van wie ruim 45 ac­tief zijn bin­nen de ver­e­ni­ging. Al­le ac­ti­vi­tei­ten vin­den in Pa­ra­ma­ri­bo plaats. Van­we­ge het vrij­wil­li­ge ka­rak­ter lukt het de ver­e­ni­ging niet om ook de dis­tric­ten aan te doen. “Het kost veel geld en we zijn al­le­maal vrij­wil­li­gers”, zegt Gra­ven­s­tijn spij­tig. Zij was dan ook erg blij om van­daag na­mens de Hart­ver­e­ni­ging een com­ple­te bloed­druk­me­ter met toe­be­ho­ren te ont­van­gen van In­ter­med Ca­ri­be, die on­langs een vaat­pro­gram­ma is ge­start om de be­wust­wor­ding over hart- en vaat­ziek­ten op gang te krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.