Pen­cak si­lat-coach op be­zoek bij di­rec­teur Cul­tuur

Times of Suriname - - CULTUUR -

PA­RA­MA­RI­BO – De pen­cak si­lat coach-trai­ner Mo­ham­med Nas­ri uit Jak­ar­ta heeft on­langs een be­leefd­heids­be­zoek ge­bracht aan cul­tuur­di­rec­teur Stan­ley Si­doel. Mas­ter Mo­ham­med Nas­ri heeft de af­ge­lo­pen twee maan­den ge­werkt met coa­ches en per­silats, (be­oe­fe­naars) van de­ze sport, af­kom­stig van de pen­cak si­lat-scho­len in Su­ri­na­me. Dit meldt het di­rec­to­raat Cul­tuur in een pers­be­richt.

Bij het be­zoek was hij in ge­zel­schap van het nieu­we be­stuur van de Su­ri­naam­se Pen­cak Si­lat As­so­ci­a­tie (SPSA), voor­zit­ter Flo­ren­ce Ja­min, se­cre­ta­ris Ma­rid­jo Tjitro­di­po en pen­ning­mees­ter Jo­hn Pad­ji. Di­rec­teur Si­doel zei blij te zijn met het be­zoek, om­dat pen­cak si­lat ook be­trok­ken is bij het cul­tu­re­le le­ven in ons land en va­ker is mee­ge­no­men in cul­tu­re­le op­voe­rin­gen naar het bui­ten­land.

Het nieu­we be­stuur is op 21 au­gus­tus aan­ge­tre­den en heeft als kern­taak om goe­de con­tac­ten te on­der­hou­den met de ruim 12 pen­cak si­lat-scho­len, met als doel een ge­zon­de en pro­duc­tie­ve een­heid te sti­mu­le­ren. In dit ka­der is coach Mo­ham­med Nas­ri voor­ne­mens om van­daag exa­mens af te ne­men van ruim 25 coa­ches en ook per­silats van de ver­schil­len­de scho­len, die bij hem in trai­ning zijn ge­weest. Nas­ri ver­toeft in ons land met me­de­wer­king van de In­do­ne­si­sche am­bas­sa­de en het Mi­nis­te­rie van Sport en Jeugd­za­ken. Hij heeft een ach­ter­grond in sport en edu­ca­tie van de Uni­ver­si­teit van Jak­ar­ta. Hij heeft cli­nics ver­zorgd in ver­schil­len­de lan­den, zo­als Brun­ei, Thai­land en Iran. Van­we­ge het en­thou­si­as­me hier vindt hij twee maan­den te kort en hij kijkt in sa­men­wer­king met de SPSA uit naar mo­ge­lijk­he­den voor een ver­len­ging met een maand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.