Ne­der­land­se spe­lers ver­dacht van match­fixing in Fin­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vier Ne­der­land­se voet­bal­lers wor­den be­schul­digd van match­fixing. Het kwar­tet komt uit voor At­lan­tis FC, een laag­vlie­ger in de der­de di­vi­sie van het Scan­di­na­vi­sche land.

Ay­oub Ait Af­kir, Ir­vin­gly van Eij­ma, Sa­lah Aha­rar en Der­win Mar­ti­na ont­ken­nen de aan­tij­ging en heb­ben de hulp van de Fin­se spe­lers­vak­bond in­ge­scha­keld.

“Het lijkt wel als­of we in een maf­fia­se­rie zijn be­land”, re­a­geert Mar­ti­na in De Te­le­graaf. “We we­ten niet wat ons over­komt. De club lijkt er al­les aan te wil­len doen om ons zwart te ma­ken.”

De vier Ne­der­lan­ders wor­den er­van be­schul­digd op­zet­te­lijk slecht ge­speeld te heb­ben in een wed­strijd van de club uit Hels­in­ki. Op de Azi­a­ti­sche gok­markt werd op­val­lend veel in­ge­zet op de wed­strijd van At­lan­tis FC.

Wed­strij­den in Fin­land wor­den re­la­tief vaak in ver­band ge­bracht met match­fixing. Ter­wijl de mees­te voet­bal­com­pe­ti­ties in de zo­mer stil­lig­gen, gaat de Fin­se com­pe­ti­tie ge­woon door, waar­door gok­kers vaak in­zet­ten op wed­strij­den in het Scan­di­na­vi­sche land.

Het na­ti­o­na­le on­der­zoeks­bu­reau van de po­li­tie en de voet­bal­bond van Fin­land be­ves­ti­gen de zaak rond de vier Ne­der­lan­ders.

At­lan­tis FC staat mo­men­teel voor­laat­ste in Kak­ko­nen B, een van de der­de di­vi­sies in Fin­land. Dit sei­zoen kreeg de club nog ne­gen pun­ten in min­de­ring van de Fin­se bond van­we­ge on­juist ver­strek­te in­for­ma­tie over spe­lers­con­trac­ten, maar eer­der de­ze maand werd die straf weer te­rug­ge­draaid.

Af­kir (21), Van Eij­ma (22), Aha­rar (22) en Mar­ti­na (22) ken­den een be­schei­den loop­baan in het Ne­der­land­se prof­voet­bal. Ze zijn be­zig aan hun eer­ste sei­zoen bij de Fin­se club.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.