Hasselbaink in ge­sprek met QPR na be­schul­di­gin­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Trai­ner Jim­my Floyd Hasselbaink van Qu­eens Park Ran­gers heeft gis­ter­och­tend een ge­sprek ge­had met de club­lei­ding. De coach wordt be­schul­digd van het aan­ne­men van smeer­geld. De Brit­se krant Dai­ly Te­le­graph maak­te woens­dag­avond be­kend dat de voor­ma­lig spits van het Ne­der­lands elf­tal geld zou wil­len aan­ne­men om am­bas­sa­deur te wor­den van een be­drijf dat spe­lers be­ge­leidt. Hij zou dan geld kun­nen ver­die­nen aan trans­fers. Hasselbaink ont­ken­de dat di­rect. “Er is mij ge­vraagd om voor een be­paald be­drag een speech te ge­ven”, ver­klaar­de hij. “Daar zie ik niets ver­keerds in. Ik heb ook geen te­gen­be­lof­ten ge­maakt. Ik heb QPR ook niet ge­vraagd om spe­lers te ha­len, die zo­ge­zegd bij hen on­der con­tract zou­den staan.” De club­lei­ding van QPR sprak di­rect het ver­trou­wen uit in de coach, maar be­sloot gis­te­ren toch met Hasselbaink in ge­sprek te gaan.

Het ge­sprek met di­rec­teur Lee Hoos en voet­bal­di­rec­teur Les Fer­di­nand is on­der­deel van het diep­gra­ven­de on­der­zoek dat de Lon­den­se club woens­dag aan­kon­dig­de. De club wil bo­ven­dien al het ru­we beeld­ma­te­ri­aal van het in­ter­view be­kij­ken en een vol­le­di­ge trans­crip­tie daar­van krij­gen. QPR hoopt al­les zo snel mo­ge­lijk af te kun­nen han­de­len. Na de ontmoeting tus­sen Hasselbaink en de club­lei­ding zijn ook de spe­lers bij­ge­praat, zo staat in een ver­kla­ring. Hasselbaink en zijn staf be­rei­den zich nor­maal voor op de ko­men­de wed­strijd te­gen Ful­ham in de Cham­pi­ons­hip, meldt QPR.

Eer­der werd de En­gel­se bonds­coach Sam Al­lar­dy­ce in ver­le­gen­heid ge­bracht door un­der­co­ver­jour­na­lis­ten. Zijn uit­la­tin­gen heb­ben hem in­mid­dels na één in­ter­land zijn baan ge­kost.

In­mid­dels is een twee­de per­soon zijn baan kwijt door de smeer­geld­af­fai­re. Tommy Wright, de as­sis­tent-trai­ner van Barnsley, is door de club ont­sla­gen. Op beel­den was te zien dat hij 5000 pond aan­nam van un­der­co­ver­jour­na­lis­ten. In ruil daar­voor be­loof­de hij spe­lers van de fic­tie­ve in­ves­te­rings­maat­schap­pij naar zijn club te ha­len.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.