Ook in 2017 le­ger­oe­fe­ning met VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - De Filipijnen zul­len ook vol­gend jaar ge­za­men­lij­ke mi­li­tai­re oe­fe­nin­gen met de Ver­e­nig­de Sta­ten hou­den. Dat heeft de Fi­li­pijn­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Per­fec­to Yasay gis­te­ren ge­zegd. Pre­si­dent Ro­dri­go Du­ter­te zei woens­dag nog dat de le­ger­oe­fe­nin­gen van dit jaar de laat­ste zou­den zijn.

Yasay zei dat de oe­fe­nin­gen voor 2017 door de vo­ri­ge re­ge­ring zijn ge­pland en dat die af­spraak wordt na­ge­ko­men. Over 2018 moet nog wel een be­slis­sing wor­den ge­no­men, al­dus de mi­nis­ter. Du­ter­te heeft eer­der aan­ge­ge­ven een nieu­we bui­ten­land­se koers te wil­len va­ren, on­af­han­ke­lijk van de Ver­e­nig­de Sta­ten, en de ban­den met on­der meer Rus­land en Chi­na te wil­len aan­ha­len. “Ik sta op het punt de Ru­bi­con tus­sen mij en de VS over te ste­ken”, zei Du­ter­te eer­der de­ze week. “Het is een punt waar­op geen te­rug­keer meer mo­ge­lijk is.” De om­stre­den Du­ter­te heeft sinds zijn aan­tre­den als pre­si­dent eer­der dit jaar meer­maals hard uit­ge­haald naar de VS. Hij noem­de pre­si­dent Barack Oba­ma on­langs nog een kloot­zak, een uit­spraak waar hij la­ter min of meer zijn ex­cu­ses voor aan­bood. Hij zei het te be­treu­ren dat zijn uit­spraak over­kwam als een per­soon­lij­ke aan­val op de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent. Du­ter­te heeft zich ook de kri­tiek van de wes­ter­se we­reld op de hals ge­haald van­we­ge zijn an­ti­drugs­be­leid, die er voor­na­me­lijk uit be­staat drugs­han­de­la­ren en -ge­brui­kers te do­den. Sinds Du­ter­te op 30 ju­ni zijn ambt aan­vaard­de heeft die cam­pag­ne da­ge­lijks ge­mid­deld meer dan veer­tig men­sen­le­vens ge­ëist. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.