Oba­ma noemt wet ver­vol­gen Sa­oe­di-Ara­bië voor 9/11 ‘fout’

Times of Suriname - - BUITENLAND - Oba­ma op de bij­een­komst met mi­li­tai­ren ge­or­ga­ni­seerd door CNN. (sports.in­qui­rer.net)

VS - Pre­si­dent Oba­ma noemt het aan­ne­men van een wet door het Con­gres die het na­be­staan­den van de 9/11-aan­sla­gen mo­ge­lijk maakt Sa­oe­di-Ara­bië aan te kla­gen, een ‘fout’. Oba­ma re­a­geer­de op een bij­een­komst met mi­li­tai­ren en hun fa­mi­lies te­leur­ge­steld na­dat het door Re­pu­bli­kei­nen ge­con­tro­leer­de Con­gres met gro­te meer­der­heid de wet - on­danks zijn ve­to - toch had door­ge­drukt. Het Wit­te Huis is bang dat an­de­re lan­den de wet nu als ex­cuus kun­nen ge­brui­ken om Ame­ri­kaan­se di­plo­ma­ten, mi­li­tai­ren of be­drij­ven voor de rech­ter te sle­pen.

“Ik denk dat het een fout was”, zei Oba­ma op de door CNN ge­or­ga­ni­seer­de bij­een­komst. “Ik be­grijp waar­om het is ge­beurd. Ie­der­een heeft nog al­tijd de lit­te­kens van 9/11”. Hij wijt het door­druk­ken van de wet, die met over­wel­di­gen­de meer­der­heid werd aan­ge­no­men, aan het ver­kie­zings­jaar. Veel Con­gres­le­den vech­ten voor hun her­ver­kie­zing. “Voor veel men­sen is het niet te be­grij­pen als je, vlak voor een ver­kie­zing, de in­druk wekt te­gen de na­be­staan­den te stem­men. Het was een po­li­tie­ke stem­ming.”

En­ke­le we­ken ge­le­den nam het Huis van Af­ge­vaar­dig­den een wet aan die de ver­vol­ging van Sa­oe­di-Ara­bië mo­ge­lijk maakt. Vo­ri­ge week sprak Oba­ma zijn ve­to uit. Maar woens­dag ver­wierp de se­naat Oba­ma’s ve­to met 97 stem­men te­gen 1, waar­na het Huis van Af­ge­vaar­dig­den met 338 te­gen 74 te­gen stem­de. Om zijn ve­to te ver­wer­pen was er een twee­der­de meer­der­heid no­dig. Dat is ge­lukt, wat be­te­kent dat de wet als­nog door­gang zal vin­den. Het is de eer­ste keer sinds Oba­ma pre­si­dent is dat zijn ve­to wordt ver­wor­pen. Ook veel van zijn par­tij­ge­no­ten in het Con­gres keer­den zich te­gen zijn ve­to. Het Wit­te Huis noemt de bij­na una­nie­me te­gen­stem ‘gê­nant’: “Dit is het be­scha­mend­ste dat de Se­naat sinds 1983 heeft ge­daan,” al­dus woord­voer­der Josh Ear­nest. Daar­bij ver­wees hij naar de laat­ste keer dat een ve­to zo over­tui­gend werd weg­ge­stemd. Ear­nest voeg­de toe dat de se­naat met haar keu­ze ‘af­stand neemt van een van de ba­sis­ver­ant­woor­de­lijk­he­den als ver­ko­zen ver­te­gen­woor­di­gers van het Ame­ri­kaan­se volk’. CIA-di­rec­teur Jo­hn Bren­nan zei vlak voor de stem­ming dat de wet ern­sti­ge ge­vol­gen kan heb­ben voor de na­ti­o­na­le vei­lig­heid.

Al on­mid­del­lijk na de aan­sla­gen op het World Tra­de Cen­ter in New York en op het Pen­ta­gon do­ken er aan­wij­zin­gen op dat bond­ge­noot Sau­diAra­bië be­trok­ken was bij de fi­nan­cie­ring van de aan­sla­gen. De re­ge­ring van de VS gaf in ju­li 28 ge­hei­me pa­gi­na’s vrij over het on­der­zoek naar mo­ge­lij­ke be­moei­e­nis van Sau­diAra­bië. De re­ge­ring zegt dat de in­for­ma­tie geen be­wijs le­vert van be­trok­ken­heid van dat land.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.