VS stu­ren 600 ex­tra mi­li­tai­ren naar Irak om Mo­sul te her­o­ve­ren op IS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De VS stu­ren de ko­men­de we­ken on­ge­veer zes­hon­derd ex­tra mi­li­tai­ren naar Irak om te hel­pen bij de her­o­ve­ring van de stad Mo­sul. Dat is ver­re­weg de groot­ste stad die in han­den is van ter­reur­be­we­ging Is­la­mi­ti­sche Staat.

De troe­pen gaan zelf niet vech­ten, maar zul­len Ira­ke­se mi­li­tai­ren trai­nen en ad­vi­se­ren, zo liet het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van Defensie woens­dag we­ten. “We heb­ben het al­tijd al ge­zegd”, zei De­fen­sie­mi­nis­ter Ash Car­ter. “Als we kan­sen zien om de cam­pag­ne te ver­snel­len, dan grij­pen we die.” Het groot­ste deel van de 615 uit­ge­zon­den Ame­ri­ka­nen zul­len wor­den ge­sta­ti­o­neerd op de lucht­macht­ba­sis Qaya­ra, on­ge­veer zes­tig ki­lo­me­ter van Mo­sul. Ira­ke­se troe­pen her­o­ver­den de lucht­macht­ba­sis in ju­li van dit jaar op IS.

Ook zul­len er man­schap­pen naar de Ain al Asad­lucht­macht­ba­sis in West-Irak wor­den ge­stuurd, waar hon­der­den Ame­ri­ka­nen zijn ge­sta­ti­o­neerd om Iraak­se mi­li­tai­ren te trai­nen. De Ira­ke­se pre­mier Hai­der al-Aba­di zei in een ver­kla­ring dat zijn re­ge­ring heeft ge­vraagd om meer Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­re trai­ners en ad­vi­seurs. Hij heeft her­haal­de­lijk ge­zegd de in 2014 door IS ver­o­ver­de stad voor eind 2016 weer in han­den te wil­len heb­ben. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma re­a­geer­de ge­la­ten op het be­sluit om ex­tra mi­li­tai­ren naar Irak te stu­ren. Hij sprak van “een som­be­re be­slis­sing”. “Ik ben me er al­tijd zeer van be­wust dat als ik on­ze uit­mun­ten­de man­nen en vrou­wen in uni­form naar een oor­logs­the­a­ter stuur, er een ri­si­co is dat ze niet meer te­rug­ke­ren”, al­dus Oba­ma tij­dens een eve­ne­ment op een mi­li­tai­re ba­sis in Fort Lee, Vir­gi­nia.

Het Ira­ke­se le­ger be­gon in maart een offensief om Mo­sul te be­vrij­den, maar dat mis­luk­te. Na drie we­ken werd de cam­pag­ne on­der­bro­ken in af­wach­ting van ver­ster­king. Sinds­dien wordt in­ter­na­ti­o­naal ge­spro­ken over een ge­za­men­lij­ke aan­pak. Frank­rijk en de VS kon­dig­den in ju­li al aan dat ze een ge­za­men­lij­ke aan­val aan het voor­be­rei­den wa­ren. Tot nu toe zijn drie Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren om­ge­ko­men bij de strijd te­gen IS in Irak. (de Volks­krant)

Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren in Bag­dad. (4gwar.word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.