Trump schond in ja­ren ne­gen­tig han­dels­em­bar­go te­gen Cu­ba

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump heeft in de ja­ren ne­gen­tig het toen­ma­li­ge han­dels­em­bar­go te­gen Cu­ba ge­schon­den, meldt week­blad News­week gis­te­ren. De ont­hul­ling is ex­plo­sief, om­dat ou­de­re Cu­ba­nen in de Ver­e­nig­de Sta­ten die fel an­tiCas­tro zijn, vaak Re­pu­bi­keins stem­men. Trump stuur­de in 1998 een de­le­ga­tie naar Cu­ba om te ver­ken­nen of er kan­sen la­gen om za­ken te doen op het com­mu­nis­ti­sche ei­land, mocht het em­bar­go wor­den ver­soe­peld of op­ge­he­ven, zegt een bron die in het ver­le­den voor een van Trumps be­drij­ven werk­te.

Het geld voor de reis - mi­ni­maal 68.000 dol­lar - liep via een con­sul­tan­cy­be­drijf en werd na af­loop van de reis op­ge­ge­ven met een con­struc­tie via een bui­ten­land­se lief­da­dig­heids­in­stel­ling. Hu­ma­ni­tai­re mis­sies be­hoor­den tot de wei­ni­ge ge­ac­cep­teer­de uit­zon­de­rin­gen om geld te mo­gen uit­ge­ven in Cu­ba.

Niet lang na de reis pro­beer­de Trump voor het eerst pre­si­dent te wor­den door zich ver­kies­baar te stel­len voor de kan­di­da­tuur van de Her­vor­mings­par­tij. Die was op­ge­richt door mil­jar­dair Ross Perot na­dat die in 1992 te­ver­geefs een gooi naar het Wit­te Huis had ge­daan. In zijn eer­ste toe­spraak, in no­vem­ber 1999 in Mi­a­mi, be­loof­de Trump een groep Cu­baan­se bal­lin­gen dat hij voor het em­bar­go was en nooit geld zou uit­ge­ven in Cu­ba zo­lang Fi­del Cas­tro aan de macht was.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.