Mer­cu­ri­us is mo­ge­lijk tek­to­nisch ac­tief

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De bin­nen­ste pla­neet van het zon­ne­stel­sel krimpt, maar is ook nog eens zeer ac­tief. We­ten­schap­pers heb­ben dankzij foto’s van de MESSENGER-ruim­te­son­de klei­ne breuk­lij­nen ge­von­den op het op­per­vlak. De­ze lij­nen zijn zo klein, dat as­tro­no­men me­nen dat Mer­cu­ri­us nog steeds ge­o­lo­gisch ac­tief is. De af­ge­lo­pen vier mil­jard jaar is de straal van Mer­cu­ri­us zo’n ze­ven ki­lo­me­ter kor­ter ge­wor­den. Dit komt me­de door­dat Mer­cu­ri­us lang­zaam af­koelt. Toch lijkt het er­op dat de klein­ste pla­neet van het zon­ne­stel­sel van­daag de dag nog steeds krimpt en dus ook tek­to­nisch ac­tief is.

“Naast de aar­de is die de eni­ge tek­to­nisch ac­tie­ve pla­neet die we ken­nen”, zegt on­der­zoe­ker Tom Wat­ters. “Er ont­staan van­daag de dag nog steeds nieu­we breuk­lij­nen, aan­ge­zien het bin­nen­ste van de pla­neet af­koelt en er spra­ke is van krimp.”

In de ja­ren ze­ven­tig van de vo­ri­ge eeuw zag de Ma­ri­ner 10 al lan­ge breuk­lij­nen op Mer­cu­ri­us. De MESSENGER-ruim­te­son­de be­ves­tig­de dit. De laat­ste acht­tien maan­den van zijn mis­sie is MESSENGER dicht bo­ven het op­per­vlak van Mer­cu­ri­us gaan vlie­gen. Het ruim­te­vaar­tuig kon het op­per­vlak van de pla­neet hier­door in ho­ge re­so­lu­tie fo­to­gra­fe­ren. Op de beel­den zijn piep­klei­ne breuk­lij­nen te zien, die slechts en­ke­le tien­tal­len me­ters breed zijn. Ook zijn er piep­klei­ne ge­o­lo­gi­sche slen­ken ge­von­den.

Als Mer­cu­ri­us tek­to­nisch ac­tief is, dan be­te­kent dit dat er mo­ge­lijk ook aard­be­vin­gen voor­ko­men op de­ze pla­neet. “Dit is waar­om wij het zon­ne­stel­sel ver­ken­nen”, zegt Jim Gr­een van NASA. “Ja­ren­lang dach­ten we­ten­schap­pers dat Mer­cu­ri­us in een ver ver­le­den tek­to­nisch ac­tief was. Het is span­nend dat de­ze klei­ne pla­neet – niet gro­ter dan de maan van de aar­de – van­daag de dag nog tek­to­nisch ac­tief is.”

(Bron/foto: Scien­ti­as)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.