We­ten­schap­pers im­plan­te­ren bloed­va­ten bij lam­me­tjes

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

We­ten­schap­pers zijn er­in ge­slaagd om kunst­bloed­va­ten te im­plan­te­ren in het li­chaam van lam­me­tjes. Bij de die­ren wer­den een deel van hun long­slag­ader ver­van­gen door een in het la­bo­ra­to­ri­um ge­cree­ërd bloed­vat dat in het li­chaam bleef door­groei­en. De tech­niek kan in de toe­komst mo­ge­lijk lei­den tot nieu­we ma­nie­ren om kin­de­ren met hart­af­wij­kin­gen te be­han­de­len. Dat mel­den Ame­ri­kaan­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Na­tu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons.

Scha­pen

De we­ten­schap­pers cre­ëer­den de kunst­bloed­va­ten met be­hulp van huid­cel­len van scha­pen waar­uit stam­cel­len wer­den ge­kweekt. De­ze cel­len wer­den in het la­bo­ra­to­ri­um zo ge­mo­di­fi­ceerd dat ze in de vorm van bloed­va­ten be­gon­nen te groei­en. Na vijf we­ken wer­den de bloed­va­ten ont­daan van al­le cel­len, waar­door er al­leen een soort ske­let over­bleef. Met de­ze ‘bloed­vatske­let­ten’ werd ver­vol­gens een stuk van de long­slag­ader ver­van­gen bij ver­schil­len­de lam­me­tjes.

Vol­was­sen

Die in­greep slaag­de bij­zon­der goed. De lam­me­tjes over­leef­den de in­greep en groei­den op tot vol­was­sen scha­pen. Na de im­plan­ta­tie be­gon­nen er al snel li­chaams­ei­gen cel­len van de die­ren op de kunst­bloed­va­ten te groei­en, waar­door de or­ga­nen niet wer­den af­ge­sto­ten. Er ont­ston­den als het wa­re nieu­we bloed­va­ten op de bloed­vatske­let­ten, die daar­door mee­groei­den met het li­chaam.

Hart­ope­ra­tie

Vol­gens hoofd­on­der­zoe­ker Ro­bert Tran­quil­lo kun­nen ver­ge­lijk­ba­re bloed­va­ten in de toe­komst mo­ge­lijk wor­den ge­bruikt bij hart­ope­ra­ties, bij­voor­beeld als slag­aders moe­ten wor­den ge­hecht bij kin­de­ren. Nu moe­ten jon­ge pa­ti­ën­ten bij wie een slag­ader is ge­hecht vaak veel ope­ra­ties on­der­gaan, om­dat de hech­tin­gen niet mee­groei­en met hun li­chaam. De nieuw ge­tes­te kunst­bloed­va­ten kun­nen in the­o­rie wel mee­groei­en. “We ma­ken ge­bruik van een na­tuur­lijk pro­ces in het li­chaam dat van de bloed­vatske­let­ten weer le­vend weef­sel maakt”, al­dus Tran­quil­lo op nieuws­si­te Phys.org. “Ho­pe­lijk kun­nen we dit bin­nen en­ke­le ja­ren tes­ten op men­sen.”

(NU.nl/foto: caar­eu­sa.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.