Vo­gels voor­ko­men bot­sin­gen met ‘ver­keers­re­gels’

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Vo­gels voor­ko­men on­der­lin­ge bot­sin­gen wan­neer ze in een zwerm vlie­gen waar­schijn­lijk met sim­pe­le ‘ver­keers­re­gels’. Wan­neer par­kie­ten bij­voor­beeld op el­kaar af­vlie­gen, wij­ken ze bij­na al­tijd uit naar rechts om een bot­sing te voor­ko­men. Dat con­clu­de­ren Au­stra­li­sche on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift PLOS One.

De we­ten­schap­pers van de Uni­ver­si­teit van Qu­eens­land kwa­men tot hun be­vin­din­gen door meer dan hon­derd tes­ten te doen met gras­par­kie­ten die vaak in zwer­men vlie­gen. Ze lie­ten steeds twee die­ren recht op el­kaar af­vlie­gen in een smal­le tun­nel. In de tun­nel kwa­men de die­ren geen en­ke­le keer met el­kaar in bot­sing. De we­ten­schap­pers ana­ly­seer­den nauw­keu­rig hoe de die­ren el­kaar ont­we­ken. In 84 pro­cent van de ge­val­len ble­ken bei­de par­kie­ten uit te wij­ken naar rechts. Ook voor­kwa­men de vo­gels vaak bot­sin­gen door op ver­schil­len­de hoog­tes te vlie­gen. De meest do­mi­nan­te vo­gel (meest­al de gro­te­re en meer agres­sie­ve) ging dan wat la­ger vlie­gen, de an­de­re vo­gel juist wat ho­ger. “Mis­schien is het ef­fi­ci­ën­ter en mak­ke­lij­ker om la­ger te vlie­gen en moet de niet-do­mi­nan­te vo­gel daar­om om­hoog”, al­dus hoofd­on­der­zoe­ker Man­dyam Sri­ni­vasan op nieuws­si­te New Scien­tist.

Dro­nes

De we­ten­schap­pers ver­moe­den dat al­le vo­gel­soor­ten zich hou­den aan de ‘ver­keers­re­gels’ die tij­dens de stu­die zijn ont­dekt. Sri­ni­vasan denkt dat de stra­te­gie­ën om bot­sin­gen te ver­mij­den al vroeg in de evo­lu­tie zijn ont­staan, on­ge­veer 150 mil­joen jaar ge­le­den. Vol­gens de Au­stra­li­ër zou het an­ti-bot­sing­sys­teem van vo­gels ook zeer ge­schikt zijn om in te bou­wen in dro­nes, zo­dat bot­sin­gen tus­sen de ap­pa­ra­ten niet kun­nen voor­ko­men. “Ze­ker nu er steeds meer dro­nes wor­den ge­bouwd.” Hij stelt voor om al­le dro­nes bij bij­na-bot­sin­gen te la­ten uit­wij­ken naar rechts, net als par­kie­ten. (NU.nl/ foto: pu­blic-do­main-ima­ge.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.