Strui­ken ver­sprei­den zich snel­ler dan bo­men door ver­tak­te stam­men

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Strui­ken zijn meer wijd ver­spreid op aar­de dan bo­men door hun ver­tak­te stam­men, zo blijkt uit een nieu­we stu­die. Op 40 pro­cent van het aard­op­per­vlak groei­en strui­ken, ter­wijl bo­men slechts op 28 pro­cent van de aard­bo­dem voor­ko­men. Dat komt waar­schijn­lijk om­dat de ver­tak­te stam­men van strui­ken zor­gen voor een snel­le groei en ef­fi­ci­ën­te voor­zie­ning van voe­dings­stof­fen. Zweed­se on­der­zoe­kers ko­men tot die con­clu­sie in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Fron­tiers in Plant Scien­ce. Het is al lan­ger be­kend dat er in de na­tuur meer strui­ken dan bo­men voor­ko­men, maar tot nu toe was er wei­nig on­der­zoek ge­daan naar de vraag waar­om dat zo is.

Com­pu­ter­mo­del

Bi­o­lo­gen van de Uni­ver­si­teit van Gö­then­borg heb­ben met be­hulp van een com­pu­ter­mo­del aan­ge­toond waar­om strui­ken snel­ler groei­en dan bo­men. “We heb­ben een ver­kla­ring ge­von­den voor het feit dat strui­ken in zo veel ver­schil­len­de ge­bie­den suc­ces­vol zijn”, schrijft hoofd­on­der­zoe­ker Frank Göt­mark. Uit het mo­del blijkt dat het trans­port van wa­ter en voe­dings­stof­fen in strui­ken ef­fi­ci­ën­ter ver­loopt dan in bo­men door de ver­tak­te stam­men, zo meldt nieuws­si­te Scien­ceDai­ly. Door de ver­tak­kin­gen komt de voe­ding snel­ler aan op de plaats van be­stem­ming in de struik.

Schors

Ver­der heb­ben strui­ken door hun ver­tak­te stam­men in ver­hou­ding ook meer schors dan bo­men. Het groei­pro­ces ver­loopt daar­door waar­schijn­lijk snel­ler. Op het schors ont­staan na­me­lijk de top­pen waar­uit nieu­we twijg­jes, tak­ken en bla­de­ren groei­en. De stu­die naar struik­groei kan nieu­we in­zich­ten bie­den in de snel­le ver­sprei­ding van strui­ken in gras­lan­den en hei­des, die lijkt op te tre­den door kli­maat­ver­an­de­ring.

(NU.nl/foto: new­de­sign­fi­le.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.