Meer kle­ding bij He­ma

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AMSTERDAM - He­ma heeft zijn ver­lies af­ge­lo­pen kwar­taal ver­der te­rug­ge­bracht. De win­kel­ke­ten slaag­de er in be­ter te pres­te­ren, on­der meer door be­spa­rin­gen op in­koop. Ver­ge­le­ken met de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar ging er voor­al meer kle­ding over de toon­bank.

On­der de streep kwam He­ma 9,6 mil­joen eu­ro te­kort, te­gen 19 mil­joen eu­ro in het twee­de kwar­taal vo­rig jaar. De om­zet groei­de met 3,9 pro­cent tot bij­na 278 mil­joen eu­ro. In win­kels die al lan­ger dan een jaar open wa­ren werd aan de kas­sa’s 2,6 pro­cent meer af­ge­re­kend.

HE­MA wist zijn fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten vo­rig jaar al flink te ver­be­te­ren. Het lijkt er­op dat de ke­ten die stij­gen­de lijn dit jaar ver­der door­zet. Het leeu­wen­deel van de ver­ko­pen van HE­MA vindt nog al­tijd plaats in Ne­der­land, maar in­ter­na­ti­o­naal tim­mert het be­drijf ook steeds meer aan de weg. Zo open­de HE­MA in het twee­de kwar­taal win­kels in Parijs, Lon­den en Bar­cel­o­na. De kle­ding­ver­ko­pen brach­ten ruim 12 pro­cent meer op. Die plus was gun­stig voor de mar­ge­ont­wik­ke­ling. Huis­hou­de­lij­ke ar­ti­ke­len en per­soon­lij­ke ver­zor­gings­pro­duc­ten wa­ren goed voor 2,9 pro­cent meer om­zet. De food­om­zet daal­de an­der­zijds met dik 3 pro­cent, door­dat er min­der pro­mo­ti­o­ne­le ac­ties wa­ren en He­ma nu ster­ker in­zet op het ver­min­de­ren van ver­spil­ling.

Top­man Tj­eerd Je­gen is te­vre­den over de om­zet- en mar­ge­ont­wik­ke­ling. Vol­gens hem ligt HE­MA op koers met de uit­voer van zijn stra­te­gi­sche plan­nen. Zo wordt in Ne­der­land een nieu­we in­de­ling van de schap­pen uit­ge­test. Ook zijn in al­le lan­den waar HE­MA zit de web­win­kels ver­nieuwd om klan­ten meer te ver­lei­den tot het doen van aan­ko­pen via het in­ter­net. (De Te­le­graaf/foto: num­rush.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.