No­vo Nor­disk snijdt in per­so­neels­be­stand

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BAGSVǢRD - No­vo Nor­disk is van plan om we­reld­wijd cir­ca dui­zend ba­nen te schrap­pen om de kos­ten te­rug te bren­gen. Dit meld­de de Deen­se far­ma­ceut gis­te­ren voor­beurs. Vol­gens No­vo Nor­disk staat het be­drijf uit­da­gen­de markt­ont­wik­ke­lin­gen te wach­ten in 2017, ze­ker op de Ame­ri­kaan­se markt. Dit maakt het te­rug­bren­gen van de kos­ten nood­za­ke­lijk. Cir­ca dui­zend van de in to­taal 42.300 ba­nen zul­len ver­dwij­nen, met na­me bin­nen het hoofd­kan­toor en de on­der­zoek­sen ont­wik­ke­lings­af­de­lin­gen. De helft van de ont­sla­gen zal in De­n­e­mar­ken plaats­vin­den.

De ont­slag­ron­de zal naar ver­wach­ting geen ge­vol­gen heb­ben voor de out­look van het be­drijf voor dit jaar. (Beurs­dui­vel/foto: no­vonor­disk.com.au)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.