Pep­siCo boekt ho­ge­re winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Pep­siCo heeft in het af­ge­lo­pen kwar­taal een ho­ge­re winst be­haald, on­danks een frac­ti­o­neel la­ge­re om­zet. Dit maak­te de Ame­ri­kaan­se fris­drank­gi­gant gis­te­ren voor­beurs be­kend.

“We zijn te­vre­den met on­ze re­sul­ta­ten in het der­de kwar­taal en in het he­le jaar tot nu toe”, zei CEO In­dra Nooyi. “Op ba­sis hier­van en de out­look voor het vier­de kwar­taal, ver­ho­gen we on­ze out­look voor de ver­wach­te groei van de winst per aan­deel bij con­stan­te wis­sel­koer­sen in heel het jaar.” Pep­siCo mikt voor heel het boek­jaar nu op een winst van 4,78 dol­lar per aan­deel. In ju­li re­ken­de het con­cern nog op een winst per aan­deel bij con­stan­te wis­sel­koer­sen van 4,71 dol­lar, wat des­tijds ook al een op­waart­se bij­stel­ling be­te­ken­de. In 2015 stond er een winst per aan­deel van 4,57 dol­lar in de boe­ken. In het der­de kwar­taal steeg de ope­ra­ti­o­ne­le winst van de pro­du­cent van mer­ken als Pep­si en Lays van 1,42 mil­jard naar 2,82 mil­jard dol­lar, ter­wijl er on­der de streep een net­to­winst rest­te van 2,0 mil­jard dol­lar, te­gen­over 533 mil­joen dol­lar een jaar eer­der. De winst per aan­deel steeg van 0,36 naar 1,37 dol­lar.

De winst­stij­ging was deels te dan­ken aan het feit dat in het der­de kwar­taal van boek­jaar 2015 nog een af­schrij­ving moest wor­den ge­no­men van­we­ge de waar­de­da­ling van de Ve­ne­zo­laan­se bo­li­var. De om­zet daal­de in het af­ge­lo­pen kwar­taal met 1,9 pro­cent op jaar­ba­sis, van 16,3 mil­jard naar 16,0 mil­jard dol­lar. Ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­sen druk­ten met 3 pro­cent op de om­zet in het af­ge­lo­pen kwar­taal. In de elek­tro­ni­sche han­del no­teer­de het aan­deel Pep­siCo gis­te­ren 2,6 pro­cent in de plus op 110,20 dol­lar.

(Beurs­dui­vel/foto: sec.gov)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.