Agent redt be­wus­te­lo­ze vrouw en ba­by door au­to van weg te ram­men

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een agent in Groot-Brit­tan­nië heeft het le­ven ge­red van een vrouw en haar ba­by door haar au­to van de snel­weg te ram­men. De vrouw was ach­ter het stuur be­wus­te­loos ge­raakt. Agent Dan­ny Pat­ti­son reed over de snel­weg toen hij een wit­te Peu­ge­ot 306 met zo’n 50 ki­lo­me­ter per uur over de weg zag slin­ge­ren. Toen Pat­ti­son langs­zij reed, zag hij de vrouw lig­gen met haar hoofd ach­ter­over. Ze was bui­ten be­wust­zijn. “Op de ach­ter­bank zag ik een kind. Ik dacht: straks ver­on­ge­luk­ken vrouw en kind, dus ik dacht na over de mo­ge­lijk­he­den die ik had.” De au­to van de vrouw ging steeds snel­ler rij­den om­dat de vrouw haar voet op het gas­pe­daal had. Pat­ti­son be­sloot de au­to op­zij te du­wen zo­dat het in de berm tot stil­stand zou ko­men. Hij ram­de de wa­gen meer­de­re ke­ren. Uit­ein­de­lijk luk­te het hem de au­to te stoppen. De vrouw was in een co­ma ge­raakt,en kwam weer bij be­wust­zijn toen ze cho­co­la kreeg. Ze kon zich van het he­le in­ci­dent niets her­in­ne­ren. De vrouw en haar ba­by kwa­men er zon­der kleer­scheu­ren van­af. Agent Pat­ti­son heeft een on­der­schei­ding ge­kre­gen voor zijn door­tas­ten­de op­tre­den. “We zijn trots op hem”, zegt zijn baas te­gen ITV.

(RTL NIEUWS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.