Lijk van kind doet haar ogen open na 300 jaar

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een on­ge­wo­ne vi­deo is op­ge­do­ken en wordt ge­ïn­ter­pre­teerd als een re­li­gi­eus won­der. De vi­deo toont het mo­ment waar­op een lijk van een kind, hei­li­ge die 300 jaar ge­le­den over­leed plot­se­ling haar ogen opent. Toe­ris­ten wa­ren ver­bijs­terd dat het be­waar­de lijk van St In­no­cen­ce, een klein meis­je, te­rug tot le­ven lijkt te ko­men. De le­gen­de zegt dat het klei­ne meis­je werd dood ge­sto­ken door haar va­der na­dat ze werd uit­ge­no­digd om de Eer­ste Hei­li­ge Com­mu­nie te ne­men. De vi­deo toont het lijk, dat met was is be­han­deld om te wor­den ge­con­ser­veerd met een stand­beeld-ach­tig ge­zicht, lig­gend in het cen­trum van de Gu­adala­ja­ra Ca­the­dral Ja­lis­co in Mexi­co. Als de ca­me­ra wordt ge­richt op de en­gel­ach­ti­ge hei­li­ge, gaan de ogen van het do­de meis­je open. Som­mi­ge kij­kers heb­ben het beeld­ma­te­ri­aal weg­ge­wuifd als ver­valst, of een il­lu­sie, maar ve­len zien het als een te­ken van God. Pro­fe­ten heb­ben voor­speld dat 2017 het jaar van Gods wraak op de we­reld zou kun­nen zijn. De ‘Voi­ce of God’ die be­weert tien­tal­len we­reld­wij­de ram­pen nauw­keu­rig te heb­ben voor­speld, heeft ook ge­waar­schuwd dat GrootB­rit­tan­nië’s “gro­te nood” aan de ho­ri­zon is ver­sche­nen. (TRENDVIRAAL/trendviraal.

nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.