Huis­ei­ge­na­ren wor­den du­pe ‘ver­ka­vel­cri­mi­neel’

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO –Twee ge­zin­nen van het woon­park An­jer (voor­ma­lig Dan­ny’s Vil­la­park) moe­ten hun pas ge­bouw­de wo­nin­gen ver­la­ten in op­dracht van de rech­ter, om­dat schuld­ei­sers van de on­der­tus­sen over­le­den ver­ka­ve­laar Sur­ind­re Mun­gra met suc­ces heb­ben ge­pro­ce­deerd. Be­wo­ners heb­ben don­der­dag een me­de­de­ling ont­van­gen van de deur­waar­der dat hun wo­nin­gen en een per­ceel op 22 no­vem­ber wordt ge­veild. Het Buurt Co­mi­té Woon­park An­jer is hier niet over te spre­ken.

Woord­voer­der Fred Lo­b­man van woon­park An­jer ver­telt dat de ge­zin­nen op het pro­ject heb­ben ge­bouwd, en er al ja­ren wo­nen. Op ver­zoek en op kos­ten van de­ze men­sen heb­ben de nuts­be­drij­ven voor­zie­nin­gen aan­ge­bracht, waar­door zij on­der­tus­sen elek­tri­ci­teit heb­ben en bin­nen­kort ook stro­mend wa­ter. Ook de over­heid heeft meer­de­re ma­len on­der­steund in het toe­gan­ke­lijk ma­ken van de ver­waar­loos­de we­gen op het pro­ject. Schuld­ei­sers die hun geld te­ver­geefs had­den te­rug­ge­ëist van de ver­ka­ve­laar, heb­ben be­slag la­ten leg­gen op het he­le pro­ject in­clu­sief de per­ce­len die al ver­kocht zijn. Eer­der dit jaar zijn met suc­ces rechts­za­ken aan­ge­span­nen te­gen de in­di­vi­du­e­le per­ceel­ei­ge­na­ren, die be­trok­ken zijn ge­raakt in het ge­schil tus­sen de schuld­ei­sers en de ver­ka­ve­laar. Het ge­volg hier­van is dat nu stuk voor stuk de per­ce­len met hui­zen ge­veild zul­len wor­den.

Lo­b­man be­treurt het dat op 22 no­vem­ber de eer­ste ge­zin­nen van dit pro­ject op straat zul­len wor­den ge­zet. “De be­wo­ners zijn nu ten ein­de raad. De­ze ‘ca­se’ heeft al ve­le ad­vo­ca­ten ver­sle­ten en te­ver­geefs is ge­tracht te voor­ko­men dat de­ze be­wo­ners op straat wor­den ge­zet. De mees­te be­wo­ners heb­ben zelfs nog voor de be­slag­leg­ging van de schuld­ei­sers hun per­ce­len ge­kocht, maar van­we­ge de mis­stan­den en lan­ge pe­ri­o­de tus­sen koop en over­dracht van de per­ce­len, heb­ben de schuld­ei­sers met suc­ces ook be­slag kun­nen leg­gen op de al ver­koch­te per­ce­len.” De men­sen doen een wan­ho­pig ver­zoek op de over­heid, de schuld­ei­sers, de de­ken van de Or­de van Ad­vo­ca­ten, de Ver­e­ni­ging van Ju­ris­ten in Su­ri­na­me en een­ie­der die in de­ze har­de tijd nog met een op­los­sing kan ko­men, om te voor­ko­men dat de be­wo­ners van het voor­ma­li­ge Dan­ny’s Vil­la­park hun le­vens­in­ves­te­ring ver­lie­zen en op straat wor­den ge­zet. Zij heb­ben part noch deel aan de schul­den die de ver­ka­ve­laar heeft ge­maakt, maar moe­ten wel het ge­lag be­ta­len. Zij vra­gen om ge­rech­tig­heid.

WJ/MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.