BOU­TER­SE HEEFT VERVANGERS VOOR IMF

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Er ligt reeds een back-up-plan klaar in­dien de re­ge­ring geen heil meer ziet in de sa­men­wer­king met het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF). De­ze me­de­de­ling deed NDP-voor­zit­ter en pre­si­dent De­si Bou­ter­se in zijn par­tij­cen­trum Ocer. In de­tails treedt Bou­ter­se niet, maar te­gen­over de ach­ter­ban be­ves­tigt hij wel dat er op­ties zijn. “De al­ter­na­tie­ven heb­ben wij in­tus­sen”, zei hij te­gen­over een paar hon­derd be­zoe­kers in Ocer.

Bou­ter­se kwam vrij scherp uit de bocht over een aan­tal vraag­stuk­ken, waar­on­der de fi­nan­ci­ë­le over­een­komst met het IMF. Voor­als­nog heeft zijn ka­bi­net geen re­den om niet ver­der te gaan met het in­sti­tuut, maar als de druk die de­ze ‘kou­de be­re­ke­naars’ leg­gen op de sa­men­le­ving te zwaar wordt, zal hij er niet voor schro­men de knoop door te hak­ken. Er zijn vol­gens hem en­ke­le part­ners in de we­reld die zich be­reid heb­ben ge­toond in te sprin­gen. De Isla­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank, die een en­ve­lop­pe van USD 1,8 mil­jard ter be­schik­king heeft ge­steld, is een van die part­ners, maar vol­gens het staats­hoofd zijn er nog meer op­ties. “Ik ga er niet al­les over zeg­gen”, deel­de hij de NDP-ach­ter­ban mee. “Wij wil­len zo­veel als mo­ge­lijk het pro­gram­ma con­ti­nu­e­ren, maar efu yu we­ri unu ede heb­ben we ook geen pro­bleem om rus­tig door te gaan zon­der jou”, was het po­li­tie­ke sig­naal naar het IMF. Het ka­bi­net heeft het vol­gens Bou­ter­se zwaar te ver­du­ren met bui­ten­land­se krach­ten die niet blij zou­den zijn met de USD 1,8 mil­jard die de IsDB be­schik­baar heeft ge­steld. Con­creet zei hij niet wie de­ze ex­ter­ne mo­gend­he­den zijn, maar hij noem­de in dit ver­band wel aan­ge­kon­dig­de sta­kin­gen van op­po­si­tie­par­tij VHP en de voor­ma­li­ge ko­lo­ni­sa­tor Ne­der­land. “Laat de VHP’ers sta­ken”, zegt Bou­ter­se. “Maar als wij ge­lo­ven in dit volk dan zal wel­ke sta­king dan ook, dat on­op­recht is, mis­luk­ken. Dus laat ze sta­ken.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.