Vier­de edi­tie Fas­hi­on week goed af­ge­slo­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De vier­de edi­tie van Fas­hi­on week Su­ri­na­me die de af­ge­lo­pen week werd ge­hou­den, is gis­te­ren af­ge­slo­ten met een laat­ste ac­ti­vi­teit in Cour­ty­ard by Mar­ri­ot. “We kun­nen weer spre­ken van een suc­ces dit jaar. De op­komst was re­de­lijk en er zijn ve­len die be­lang­stel­ling heb­ben ge­toond voor de ve­le mo­de­shows van de ont­wer­pers die dit jaar heb­ben mee­ge­daan”, zegt He­lio Phoe­li, de cre­a­ti­ve di­rec­tor van Su­ri­na­me ’ N Sty­le, de or­ga­ni­sa­tie ach­ter Fas­hi­on week Su­ri­na­me.

Dit jaar de­den 22 ont­wer­pers mee aan de Fas­hi­on week af­kom­stig uit Su­ri­na­me, Gu­y­a­na, Frans-Gu­y­a­na, Sint Lu­cia en Tri­nidad & To­ba­go. Tij­dens de Fas­hi­on week wer­den on­der an­de­re kle­ding, tas­sen en sie­ra­den ge­showd. Al­le ont­werp­stuk­ken die ge­du­ren­de de week zijn ge­showd wer­den gis­te­ren, tij­dens de laat­ste ac­ti­vi­teit, te koop aan­ge­bo­den aan het pu­bliek. Ge­ïn­te­res­seer­den kon­den naar het ho­tel gaan voor de laat­ste ac­ti­vi­teit en de ge­show­de stuk­ken waar­in zij ge­ïn­te­res­seerd wa­ren, aan­schaf­fen.

“Fas­hi­on week Su­ri­na­me is de groot­ste fas­hi­on event van Su­ri­na­me, waar­bij niet al­leen Su­ri­naam­se ont­wer­pers en mo­del­len mee­doen, maar ook in­ter­na­ti­o­na­le ont­wer­pers. Het wordt een keer per jaar ge­or­ga­ni­seerd en we mer­ken dat er vraag is naar meer fas­hi­on-ac­ti­vi­tei­ten. Wij heb­ben daar­om be­slo­ten om ver­spreid over het ko­mend jaar en­ke­le klei­ne fas­hi­on events te or­ga­ni­se­ren. Su­ri­na­me is nu ook fas­hi­on-be­wus­ter en we mer­ken dat steeds meer men­sen be­lang­stel­ling to­nen voor de fas­hi­on we­reld in Su­ri­na­me en daar­bui­ten”, stelt Phoe­li. De or­ga­ni­sa­tie Su­ri­na­me ’ N Sty­le wil vol­gens hem daar­om een net­werk op­zet­ten, waar­bij ie­der­een die iets te ma­ken heeft met fas­hi­on bij el­kaar kan wor­den ge­bracht en op die ma­nier met el­kaar in con­tact tre­den. “Ons doel is om de fas­hi­on-in­du­strie in Su­ri­na­me op een ho­ger ni­veau te til­len. Mo­del­len, ont­wer­pers en al­le an­de­re fas­hi­on-ge­re­la­teer­den kun­nen al­tijd bij ons te­recht voor hulp of on­der­steu­ning”, zegt Phoe­li.

Phoe­li ver­telt dat het werk van Su­ri­naam­se ont­wer­pers nu ook wordt ge­kend in het bui­ten­land. “Er is vraag naar Su­ri­naam­se ont­wer­pers in het bui­ten­land. En­ke­le Su­ri­naam­se ont­wer­pers heb­ben mee­ge­daan met fas­hi­on­ac­ti­vi­tei­ten in on­der an­de­re Frans-Gu­y­a­na en Gu­y­a­na en ze sco­ren al­tijd goed. Ze zijn al­tijd de bes­te en men be­gint hun werk nu ook te ken­nen, in­ter­na­ti­o­naal. In no­vem­ber gaan er ont­wer­pers van Su­ri­na­me naar Frans-Gu­y­a­na. En­ke­le van de Su­ri­naam­se mo­del­len die mee­doen, wor­den in­ter­na­ti­o­naal ook ge­vraagd. Er zijn in to­taal 60 mo­del­len die dit jaar heb­ben mee­ge­daan en de­ze wa­ren af­kom­stig uit Su­ri­na­me, Gu­y­a­na, Frans Gu­y­a­na en Tri­nidad. En­ke­le Su­ri­naam­se mo­del­len zijn ook af­ge­vaar­digd om mee te doen aan de Ca­rib­bean next top mo­del en ze wor­den ook re­gel­ma­tig ge­vraagd in het bui­ten­land waar­on­der Gu­y­a­na en Frans-Gu­y­a­na”, ver­telt Phoe­li.

De Fas­hi­on week Su­ri­na­me werd dit jaar on­der an­de­re ge­spon­sord door Ru­di­sa Hol­ding­maat­schap­pij NV, Ru­di­sa Mo­tors, Ru­di­sa Agen­cies, Cour­ty­ard by Mar­ri­ot, Com­pa In­ter­na­ti­o­nal, Syl­va­nis beau­ty In­sti­tu­te, Mo­na Li­sa op­lei­ding voor haar en ma­ke-up, BusyB, PPS en Cre­a­ti­vi­ty on point.

Mo­del­len op de cat­walk to­nen za­ter­dag in de Con­gres­hal de meest re­cen­te ont­wer­pen van ver­schil­len­de mo­de­ont­wer­pers uit ver­schil­len­de lan­den tij­dens Fas­hi­on week Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.