CErtI­fiCAAtuItrEIKInG AAn DEELnEmErs MAtI Fu TEGo-pro­JECt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het pro­ject Wang Ok­a­si Gi Deng Di Wa­ni, van stich­ting Mati Fu Tego is in het week­ein­de af­ge­slo­ten. Stich­ting Mati Fu Tego, on­der lei­ding van Ma­rij­ke Cai­ro, heeft 82 da­mes op­ge­leid. Dit pro­ject heeft als doel bar­ri­è­res te door­bre­ken. De da­mes zijn ge­traind in com­mu­ni­ca­tie en net­wer­ken. Ook heb­ben ze een aan­slui­ten­de ad­mi­ni­stra­tie­trai­ning ge­volgd. Dit meldt de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP) in een pers­be­richt.

De­ze kan­di­da­ten za­gen het niet meer zit­ten, ze zijn of vroe­ge school­ver­la­ters of tie­ner­moe­ders die zich als niet-be­lang­rijk op­stel­den in on­ze sa­men­le­ving. Ze had­den een ‘mi no e te­ri-ge­dach­te. Stich­ting Mati fu Tego heeft de­ze bar­ri­è­re bij de­ze vrou­wen door mid­del van dit pro­ject door­bro­ken. Ook Chan­dri­ka­persad San­to­h­ki, voor­zit­ter van de VHP, heeft tij­dens de­ze trai­ning de­ze da­mes be­moe­digd. Hij heeft hen ge­mo­ti­veerd om niet op te ge­ven, maar om de­ze trai­ning met suc­ces af te ron­den. De da­mes voel­den zich sterk ge­mo­ti­veerd door de voor­zit­ter en heb­ben de trai­ning ook met suc­ces af­ge­rond.

Aan­we­zig bij de­ze certi­ficaatuitreiking wa­ren on­der an­de­ren waar­ne­mend voor­zit­ter Glenn Oel­hers en en­ke­le le­den van de VHP. Oel­hers zei na­mens de voor­zit­ter van de VHP dat hij blij is dat stich­ting Mati Fu Tego en­ke­le Su­ri­na­mers die het op­ga­ven, weer wat hoop en moed heeft ge­ge­ven om ook in de­ze zwa­re tijd vol te hou­den en door te gaan. Dat zij wat mo­ge­lijk­he­den bij heb­ben ge­had door de­ze trai­ning is echt iets dat de VHP op prijs stelt, vol­gens hem. “De VHP stelt al­le ken­nis, kun­de, ka­der en net­wer­ken die zij in huis heeft, zo­wel na­ti­o­naal als in­ter­na­ti­o­naal, ter be­schik­king van de or­ga­ni­sa­tie Mati Fu Tego ten­ein­de de no­be­le doe­len die ze na­streeft te re­a­li­se­ren.” De kan­di­da­ten zijn blij met hun cer­ti­fi­caat, en klaar voor nieu­we uit­da­gin­gen. Als ge­schenk kre­gen zij elk een ca­deau­bon van Kir­pa­la­ni.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.