3 ok­to­ber: We­reld Ha­bi­tat Dag

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

De Ver­e­nig­de Na­ties heeft de eer­ste maan­dag van ok­to­ber ver­ko­zen tot We­reld Ha­bi­tat Dag. Dit jaar is dat op 3 ok­to­ber. Op de­ze dag staan we stil bij de staat van on­ze ste­den en ge­meen­ten. Te­ge­lij­ker­tijd wil de­ze dag ons er op at­tent ma­ken dat wij zelf de macht en de ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben om de toe­komst van on­ze ste­den en ge­meen­ten vorm te ge­ven en dat ie­der­een recht heeft op een de­ge­lijk on­der­ko­men.

UN-Ha­bi­tat is het VN­pro­gram­ma dat zich in­zet voor een be­te­re ste­de­lij­ke toe­komst. Het pro­gram­ma wil de so­ci­a­le en eco­lo­gi­sche duur­za­me ont­wik­ke­ling van huis­ves­ting pro­mo­ten en de­ge­lijk on­der­dak voor ie­der­een be­vor­de­ren. Daar­naast is UN-Ha­bi­tat het cen­tra­le punt voor ver­ste­de­lij­king en men­se­lij­ke ne­der­zet­tin­gen in het VN-sys­teem. Vol­gens UN-Ha­bi­tat, zul­len te­gen 2030 zes op de tien men­sen in ste­den wo­nen. De ste­de­lij­ke be­vol­king zal het sterkst toe­ne­men in Afri­ka, Azië, La­tijns-Ame­ri­ka en de Ca­ra­ï­ben. Daar­om zet ook Doel­stel­ling 11 van de Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­doel­stel­lin­gen zich in voor duur­za­me ste­den en sa­men­le­vin­gen. Ver­der wil Doel­stel­ling 11 te­gen 2030 uni­ver­se­le toe­gang tot vei­li­ge, in­clu­sie­ve en toe­gan­ke­lij­ke groe­ne open­ba­re ruim­tes ver­ze­ke­ren.

The Uni­ted Na­ti­ons Hu­man Sett­le­ments Pro­gram­ma, UN Ha­bi­tat, is een agent­schap van de Ver­e­nig­de Na­ties in New York. UN Ha­bi­tat is ont­staan van­uit een man­daat ge­du­ren­de een ver­ga­de­ring in Van­cou­ver in 1978, Ha­bi­tat I, ter pro­mo­tie van ste­de­lij­ke duur­zaam­heid op so­ci­aal en mi­li­eu­ge­bied met het doel om vol­doen­de on­der­dak te bie­den voor een­ie­der ter we­reld. Twee der­de van de we­reld­be­vol­king leef­de in die tijd nog op het plat­te­land. UN Ha­bi­tat draagt bij aan het al­ge­me­ne doel van de Ver­e­nig­de Na­ties om ar­moe­de te ver­min­de­ren en duur­za­me ont­wik­ke­ling te sti­mu­le­ren. De or­ga­ni­sa­tie werkt nauw sa­men met ver­schil­len­de in­stan­ties, van re­ge­rin­gen en lo­ca­le au­to­ri­tei­ten, tot een in­ter­na­ti­o­naal ge­bied van non-gou­ver­ne­men­te­le or­ga­ni­sa­ties en ‘ci­vil so­ci­e­ty’-groe­pen. In 1996, toen al de helft van de we­reld­be­vol­king in de stad leef­de, vond in Istan­bul de Twee­de VN We­reld Ha­bi­tat Con­fe­ren­tie plaats. Daar­bij werd de Ha­bi­tat Agen­da vast­ge­steld. De agen­da kent twee cen­tra­le doel­stel­lin­gen: de zorg voor pas­sen­de huis­ves­ting voor ie­der­een en het be­vor­de­ren van een duur­zaam woon- en leef­kli­maat.

De­ze doel­stel­lin­gen die­nen als richt­lij­nen voor de werk­zaam­he­den van UN Ha­bi­tat. De werk­zaam­he­den van Ha­bi­tat om­vat­ten het uit­vaar­di­gen van ste­de­lijk stuk grond, ver­ze­ke­ren van ei­gen­doms­rech­ten en de rech­ten voor vol­doen­de be­wo­ning. De fo­cus is ook op ste­de­lijk be­stuur en be­leid, eco­no­mie en fi­nan­ci­ën op ste­de­lijk ni­veau, schep­ping van werk­ge­le­gen­heid, wa­ter en sa­ne­ring, het mo­ni­to­ren van si­tu­a­ties in we­reld­ste­den en di­ver­se on­der­zoeks- en be­leids­ana­ly­ses. Het hoofd­kan­toor van UN Ha­bi­tat is ge­ves­tigd in Nai­ro­bi, Ke­nia. Daar­naast heeft het agent­schap re­gi­o­na­le kan­to­ren voor Azië en Oce­a­nië in Fu­kuo­ka, Ja­pan, voor La­tijns-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied in Rio de Jan­ei­ro, Bra­zi­lië, en voor Afri­ka en de Ara­bi­sche sta­ten in Nai­ro­bi. Het re­gi­o­na­le kan­toor voor Oost-Eu­ro­pa is even­eens ge­si­tu­eerd in Nai­ro­bi. Het UN Ha­bi­tat li­ai­son is ge­ves­tigd in het hoofd­kwar­tier van de Ver­e­nig­de Na­ties. Dit kan­toor ver­te­gen­woor­dig­de Ha­bi­tat’s be­lan­gen tij­dens ver­ga­de­rin­gen in de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring, the Eco­soc Cham­ber en de Trus­tee­coun­cil­ship Cham­ber on­der an­de­re. UN Ha­bi­tat heeft te­vens 154 tech­ni­sche pro­gram­ma’s en pro­jec­ten lo­pen in 61 lan­den in de we­reld, waar­van het mees­te hier­van in de minst ont­wik­kel­de lan­den. Ook gro­te pro­jec­ten in post­con­flict­ge­bie­den als Af­gha­nis­tan, Ko­so­vo, So­ma­lië, Irak, Ruan­da, Soe­dan, Ha­ï­ti en de De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek Kon­go val­len hier­on­der. Mid­dels ope­ra­ti­o­ne­le ac­ti­vi­tei­ten helpt het agent­schap re­ge­rin­gen van de­ze ge­bie­den stra­te­gie­ën en be­leid op te zet­ten, met als doel ver­ster­king van hun zelf­stan­dig ma­na­ge­ment­ver­mo­gen op zo­wel na­ti­o­naal als lo­kaal ni­veau. Con­clu­de­rend richt het zich op on­der­dak voor een­ie­der, ver­be­te­ring van ste­de­lijk be­leid, ver­min­de­ring van ste­de­lij­ke ar­moe­de, ver­be­te­ring van de leef­om­ge­ving en het be­heer­sen van ram­pen­be­strij­ding en post­con­flict­re­ha­bi­li­ta­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.