ANWB pleit voor stren­ge­re hand­ha­ving op snel­weg te­gen fi­les

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM/ALMERE - De ANWB wil dat de po­li­tie stren­ger gaat toe­zien op na­le­ving van ver­keers­re­gels in fi­les. Met na­me door con­cen­tra­tie­ver­lies on­der au­to­mo­bi­lis­ten ont­staan te veel on­ge­luk­ken, wat weer tot fi­les leidt. “Ie­der­een doet maar wat op de snel­weg, om­dat men weet dat de pak­kans te ver­waar­lo­zen is”, zegt ANWB- di­rec­teur Frits van Brug­gen te­gen De Te­le­graaf. Hij con­sta­teert dat au­to­mo­bi­lis­ten vaak met din­gen als bel­len, le­zen en sche­ren be­zig zijn. “Al­le­maal za­ken waar­door de con­cen­tra­tie ver­slapt en on­ge­luk­ken ont­staan”, zegt de di­rec­teur. Daar­door ont­staan vol­gens Van Brug­gen ie­de­re dag een paar fi­les, wat bij­draagt aan de stij­gen­de fi­le­cij­fers. Uit de er­va­ring van de ANWB blijkt dat cam­pag­nes wei­nig hel­pen. “Al­leen hand­ha­ving en zicht­ba­re ob­ser­va­tie bie­den soe­laas. Daar­om zou­den wij graag zien dat de po­li­tie weer een hoofd­rol krijgt op de weg.” De Na­ti­o­na­le Po­li­tie her­kent de klach­ten van de ANWB, maar denkt niet dat er op kor­te ter­mijn iets ver­an­dert. “Ver­keer staat niet op de top­pri­o­ri­tei­ten­lijst die wij heb­ben ge­kre­gen van de mi­nis­ter’”, re­a­geert de po­li­tie in de krant. Uit cij­fers die de ANWB za­ter­dag be­kend­maak­te, blijkt dat de fil­ezwaar­te (leng­te maal duur van de fi­le) in ons land in het der­de kwar­taal van dit jaar op­nieuw is ge­ste­gen in ver­ge­lij­king met vo­rig jaar. On­danks de goe­de weers­om­stan­dig­he­den be­droeg de stij­ging ruim 8 pro­cent. De och­tend­spit­sen wa­ren on­ge­veer het­zelf­de als vo­rig jaar, maar over­dag en tij­dens de avond­spits stok­te het ver­keer flink meer. Voor­al op de we­gen in de re­gio Amsterdam was het flink druk­ker (plus 25 pro­cent ten op­zich­te van 2015). Dat kwam voor­al door werk­zaam­he­den en om­leg­gin­gen van de A1 en A6 tus­sen Almere en Amsterdam. De druk­ste spits was die van af­ge­lo­pen don­der­dag­avond: 695 ki­lo­me­ter aan fi­les op snel- en pro­vin­ci­a­le we­gen. Nu het herfst is en snel­ler don­ker wordt, ver­wacht de ANWB so­wie­so meer fi­les.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.