On­zin Rus­sen over MH17 moet stop­pen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Het in dis­kre­diet bren­gen van het on­der­zoek naar het neer­ha­len van vlucht MH17 door de Rus­sen kan niet, vindt pre­mier Rut­te. “Het ver­sprei­den van on­zin over dit on­der­zoek moet stop­pen, het be­twij­fe­len van de on­af­han­ke­lijk­heid ac­cep­te­ren we niet”, al­dus de pre­mier te­gen de NOS. Het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken riep vrij­dag­avond de Ne­der­land­se am­bas­sa­deur in Mos­kou op het mat­je in ver­band met het on­der­zoek. De am­bas­sa­deur moet zich van­daag mel­den. Am­bas­sa­deur Re­née Jo­nes-Bos zal uit­leg krij­gen waar­om Rus­land de be­vin­din­gen van het Joint In­ves­ti­ga­ti­on Team (JIT) over het neer­ha­len van de MH17 niet ac­cep­teert. Vol­gens het Rus­si­sche mi­nis­te­rie gaat het straf­rech­te­lijk on­der­zoek “een ver­keer­de rich­ting uit”, liet woord­voer­ster Ma­ria Zak­ha­ro­va vrij­dag­avond we­ten. In de ver­kla­ring stelt het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken dat de eer­ste re­sul­ta­ten van het JIT “wor­den ge­pre­sen­teerd als de eni­ge waar­heid en wordt geen ruim­te ge­la­ten voor twij­fel en be­zwa­ren.” Ver­der werd vrij­dag­avond ge­steld dat de am­bas­sa­deur zal wor­den me­de­ge­deeld dat “be­lang­rij­ke, ob­jec­tie­ve in­for­ma­tie van Rus­si­sche zij­de is ge­ne­geerd.” Dat leidt er vol­gens het mi­nis­te­rie toe dat “me­de­wer­king van Rus­si­sche ex­perts aan het on­der­zoek uit­ein­de­lijk wordt on­der­mijnd.” Te­vens ko­men de wer­ke­lij­ke toe­dracht van de tra­ge­die en de po­gin­gen de schul­di­gen te ver­vol­gen in het ge­ding, al­dus de Rus­si­sche ver­kla­ring. Vol­gens Rut­te zal de am­bas­sa­deur in het ge­sprek van­daag te ken­nen ge­ven dat Rus­land de on­af­han­ke­lijk­heid van het on­der­zoek moet res­pec­te­ren. Eer­der op vrij­dag werd de Rus­si­sche am­bas­sa­deur in Den Haag, Alexan­der Sjoel­gin, door mi­nis­ter Koen­ders ont­bo­den van­we­ge de Rus­si­sche kri­tiek op het on­der­zoek. Vol­gens Koen­ders is de di­plo­maat “te ver­staan ge­ge­ven dat der­ge­lij­ke on­ge­fun­deer­de kri­tiek on­ac­cep­ta­bel is.” De in­ter­na­ti­o­na­le on­der­zoe­kers van het zo­ge­noem­de Joint In­ves­ti­ga­ti­on Team (JIT) meld­den woens­dag dat de lan­ceer­in­stal­la­tie waar­mee de Buk­ra­ket werd af­ge­scho­ten uit Rus­land kwam en na de lan­ce­ring weer is te­rug­ge­keerd naar Rus­land. De ra­ket, die op 17 ju­li 2014 het vlieg­tuig van Ma­lay­sia Air­li­nes met 298 men­sen aan boord neer­haal­de, werd af­ge­scho­ten van­uit een ge­bied in Oost-Oe­kra­ï­ne waar pro-Rus­si­sche re­bel­len de scep­ter zwaai­den. Rut­te zei dat het on­der­zoeks­team nu stap voor stap naar een vol­gen­de fa­se moet toe­wer­ken om de da­ders in beeld te krij­gen; “zo­dat we ze voor het ge­recht kun­nen bren­gen en we ze kun­nen ver­oor­de­len.” De pre­mier volg­de de pers­con­fe­ren­tie over de nieu­we fei­ten rond het neer­ha­len van MH17 in Zuid-Ko­rea. Hij sloot daar woens­dag een han­dels­mis­sie af. (DE TE­LE­GRAAF)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.