Wen­ger blij met ont­wik­ke­ling van ‘koop­je’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Lau­rent Kos­ciel­ny is sinds 2010 spe­ler van Ar­sen­al en heeft zich on­der ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger we­ten te ont­wik­ke­len tot een spe­ler van we­reld­klas­se. Zes jaar na­dat Ar­sen­al 12,5 mil­joen eu­ro op ta­fel leg­de bij FC Lo­rient, mag Kos­ciel­ny zich aan­voer­der van the Gun­ners noe­men. De Fran­se ver­de­di­ger is één van de ve­le voor­beel­den die als klei­ne spe­ler bij Ar­sen­al kwam en uit­groei­de tot een top­spe­ler.

Wen­ger haal­de in de af­ge­lo­pen twin­tig jaar veel ta­lent­vol­le spe­lers voor re­la­tief wei­nig geld naar Lon­den en zag ze uit­groei­en tot top­pers. Pa­trick Viei­ra, Em­ma­nu­el Pe­tit, Thier­ry Hen­ry en Ro­bin van Per­sie zijn de bes­te voor­beel­den. “Eén van mijn ta­ken als ma­na­ger is het ge­ven van kan­sen aan men­sen die het ver­die­nen”, zei Wen­ger in aan­loop naar het du­el van zon­dag met Burn­ley. “Dat is mooi. Ik kan het le­ven van men­sen op een po­si­tie­ve ma­nier be­ïn­vloe­den.”

Wen­ger heeft al­tijd in Kos­ciel­ny ge­loofd, in te­gen­stel­ling tot de ver­de­di­ger zelf. “Hij ge­loof­de lang niet in zijn ei­gen kun­nen. Bij Guin­gamp slaag­de hij niet. Ze speel­den in de twee­de di­vi­sie en de­gra­deer­den naar de der­de di­vi­sie. Om uit­ein­de­lijk uit te groei­en tot Frans in­ter­na­ti­o­nal, moet je wel ge­lo­ven in je ei­gen po­ten­ti­eel. Hij was al­tijd erg in­ge­to­gen. Nu is hij wat meer uit zijn schulp ge­kro­pen. Hij heeft het ver­le­den ach­ter zich ge­la­ten.” Af­ge­lo­pen zo­mer kreeg Kos­ciel­ny bij Ar­sen­al een nieuw maatje in het hart van de ver­de­di­ging. Sh­ko­dran Musta­fi werd over­ge­no­men van Va­len­cia. “Kos­ciel­ny is de aan­voer­der, maar Musta­fi is van na­tu­re een lei­der. Ik vond het ver­ras­send om te zien hoe snel hij in het team in­te­greer­de en hoe snel zij een suc­ces­vol duo zijn ge­wor­den. Hij is enorm ge­fo­cust. Wat dat be­treft, is hij een ty­pi­sche Duit­ser. Hij doet zijn werk goed en zegt waar het op staat. Je hoort hem veel in de kleed­ka­mer”, al­dus Wen­ger over Musta­fi. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.