Bar­ça af­ge­troefd door Cel­ta de Vi­go

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na heeft op be­zoek bij Cel­ta de Vi­go ver­ras­send ver­lo­ren. On­danks een knap­pe co­me­back, keer­de Bar­ça punt­loos huis­waarts. Cel­ta-doel­man Ser­gio Ál­va­rez be­hoed­de de thuis­ploeg voor een vroe­ge ach­ter­stand door een in­zet van Luis Su­a­rez in de twaalf­de mi­nuut prach­tig te ke­ren. Ar­da Tu­ran was een com­bi­na­tie aan­ge­gaan met de Urugu­ayaan, waar­na de ou­dAja­cied zijn in­zet ge­keerd zag wor­den.

Te­gen de ver­hou­din­gen in kwa­men de gast­he­ren na 22 mi­nu­ten op voor­sprong in Esta­dio de Ba­laí­dos. Een slech­te pass van Marc-An­dré ter Ste­gen kon door Ia­go As­pas wor­den on­der­schept, en de­ze ver­vol­gens Pi­o­ne Pis­to in stel­ling wist te bren­gen: 1-0.

Ia­go As­pas deed tien mi­nu­ten na die ope­nings­goal zelf een duit in het zak­je door het twee­de doel­punt te ma­ken voor Cel­ta: 2-0. Jé­ré­my Ma­thieu speel­de daar­na ook nog eens ver­keerd te­rug op Ter Ste­gen, waar­door de bal in het ei­gen doel be­land­de en d e ach­ter­stand voor Bar­ça drie doel­pun­ten be­trof.

Gerard Pi­qué zorg­de er­voor dat een kwar­tier na de rust de Ca­ta­la­nen weer moch­ten dro­men van een re­sul­taat. An­drés Inie­sta vond de cen­tra­le ver­de­di­ger met een cross­pass, zo­dat de­ze er al­leen maar te­gen­aan hoef­de te lo­pen: 3-1. Toen er dik een uur was ge­voet­bald wees scheids­rech­ter Iña­ki Bi­kan­di Gar­ri­do naar de straf­schop­stip, waar­na Ney­mar de pe­nal­ty ver­zil­ver­de voor Bar­cel­o­na: 3-2. Pa­blo Her­nan­dez deed de ver­nieuw­de hoop de das om door de 4-2 te ma­ken in de 77e mi­nuut. De 4-3 van op­nieuw Pi­qué kwam te laat.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.