Ka­te en Wil­li­am be­dan­ken Ca­na­de­zen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Prins Ge­or­ge en zijn zus­je prin­ses Char­lot­te heb­ben mooie her­in­ne­rin­gen aan Ca­na­da. Dat liet de Brit­se prins Wil­li­am we­ten op de laat­ste dag van het be­zoek dat hij met zijn ge­zin bracht aan het land. “We zijn blij dat Ge­or­ge en Char­lot­te de kans heb­ben ge­had Ca­na­da te le­ren ken­nen”, liet de her­tog van Cam­brid­ge za­ter­dag we­ten. “Dit land gaat een gro­te rol spe­len in hun le­vens.” Ook Wil­li­am en zijn vrouw Ka­te ge­no­ten van hun ze­ven da­gen lan­ge be­zoek aan Bri­tish Co­lum­bia en Yuk­on. “Ca­na­da is een land van op­ti­mis­me, gast­vrij­heid en on­ge­ken­de na­tuur­lij­ke schoon­heid.” Wil­li­am en Ka­te zijn “ont­zet­tend dank­baar voor de warm­te waar­mee de be­vol­king van Ca­na­da ons ge­zin wel­kom heeft ge­he­ten”. “We heb­ben ge­no­ten van on­ze tijd in Bri­tish Co­lum­bia en Yuk­on en zul­len de mooie plek­ken die we heb­ben ge­zien nooit ver­ge­ten. En ze zul­len de ve­le men­sen die zo vrien­de­lijk wa­ren ons per­soon­lijk wel­kom te ko­men he­ten nooit ver­ge­ten.” Za­ter­dag kon­den de Ca­na­de­zen een laat­ste glimp op­vat­ten van Ge­or­ge en Char­lot­te toen Wil­li­ams ge­zin af­scheid nam van het land. Voor­dat de her­tog en her­to­gin aan boord van het vlieg­tuig stap­ten, be­zoch­ten ze in Vic­to­ria nog een aan­tal lief­da­dig­heids­in­stel­lin­gen en ze maak­ten een zeil­tocht­je door de ha­ven van de stad die de af­ge­lo­pen week dien­de als hun uit­vals­ba­sis. De her­tog en her­to­gin den­ken met war­me ge­voe­lens te­rug aan het tuin­feest­je dat don­der­dag plaats­vond voor Ge­or­ge en Char­lot­te en ruim twin­tig kin­de­ren van mi­li­tai­ren. In een dank­vi­deo zet­te Ken­sing­ton Pala­ce ‘spe­ci­a­le mo­men­ten’ van het kin­der­feest­je op een rij. (DE TE­LE­GRAAF/ hel­lo­ma­ga­zi­ne.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.