Sy­risch le­ger roept re­bel­len op om Oost-Alep­po te ver­la­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - De zes Ara­bi­sche lan­den in de Golf, waar­on­der Sa­oe­di-Ara­bië, heb­ben de VN op­ge­roe­pen om te in­ter­ve­ni­ë­ren in Alep­po.

Het Sy­ri­sche le­ger heeft af­ge­lo­pen week­end in een ver­kla­ring re­bel­len in Oos­tAlep­po op­ge­roe­pen om de stad te ver­la­ten. Hen wordt am­nes­tie be­loofd. Dat meldt pers­bu­reau Reu­ters op ba­sis van de Sy­ri­sche staats­me­dia. De op­roep is on­der­deel van een mi­li­tair of­fen­sief van de troe­pen van pre­si­dent As­sad om ge­heel Alep­po te ver­o­ve­ren. Na­dat de re­bel­len de stad heb­ben ver­la­ten kun­nen de in­wo­ners voor­zien wor­den van hulp, zo laat het le­ger we­ten. Na het mis­luk­ken van de ver­len­ging van het staak­t­het-vu­ren in Sy­rië vre­zen de naar schat­ting 250.000 in­wo­ners van de be­le­ger­de wij­ken in Oost-Alep­po voor hun le­ven. Sy­ri­sche en Rus­si­sche ge­vechts­vlieg­tui­gen heb­ben in de af­ge­lo­pen week meer dan 1.900 bom­bar­de­men­ten uit­ge­voerd, zo la­ten hulp­ver­le­ners we­ten aan Al-Ja­zee­ra. Ook zie­ken­hui­zen en me­di­sche pos­ten zijn doel­wit. Sinds af­ge­lo­pen dins­dag is het Sy­ri­sche le­ger en zijn bond­ge­no­ten - mi­li­ties uit Iran, Irak en van het Li­ba­ne­se Hez­bol­la­heen grond­of­fen­sief be­gon­nen om de wij­ken in han­den van re­bel­len in han­den te krij­gen. Alep­po is de groot­ste stad in het wes­ten van Sy­rië dat nog niet ge­heel ver­o­verd is door de strijd­krach­ten die ge­li­eerd zijn aan pre­si­dent As­sad. De zes Ara­bi­sche lan­den van het sa­men­wer­kings­ver­band in de Golf (GCC) heb­ben op za­ter­dag ge­ëist dat er on­mid­del­lijk een ein­de komt aan de bom­bar­de­men­ten op Alep­po die al meer dan hon­derd bur­ger­do­den heeft ver­oor­zaakt. Ze wil­len dat de Ver­e­nig­de Na­ties in­ter­ve­ni­eert om de lucht­aan­val­len te stop­pen.

Vol­gens de be­trok­ken lan­den - Sa­oe­di-Ara­bië, Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, Bah­rein, Koe­weit, Oman en Qa­tar- is het of­fen­sief van de Sy­ri­sche over­heid een “schaam­te­lo­ze agres­sie dat in strijd is met in­ter­na­ti­o­na­le wet­ten.” De over­we­gend soen­ni­ti­sche lan­den van de GCC zijn van­af het be­gin van de oor­log in Sy­rië fel­le te­gen­stan­ders van het re­gime van pre­si­dent As­sad. Een aan­tal lan­den, waar­on­der Sa­oe­di-Ara­bië en Qa­tar, steu­nen ver­schil­len­de re­bel­len­be­we­gin­gen die, on­der meer in Alep­po, strij­den te­gen het Sy­ri­sche re­gime. (NRC.NL)

Sy­ri­sche hulp­ver­le­ners pro­be­ren een ge­won­de in­wo­ner in Oost-Alep­po te red­den. (Fo­to :AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.