Er­do­gan be­schul­digt EU van ver­bre­ken vi­sum­be­lof­te

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TURKIJE - De pre­si­dent van Turkije heeft in het week­end kri­tiek ge­le­verd op de Eu­ro­pe­se Unie (EU). Vol­gens Re­cep Tayy­ip Er­do­gan wil de EU on­der de deal uit­ko­men waar­bij Tur­ken geen Eu­ro­pe­se vi­sa no­dig heb­ben.

Bij de start van het Turk­se par­le­men­tai­re jaar zei Er­do­gan dat de EU de vi­sum­ver­plich­tin­gen voor Tur­ken toch niet wil ver­soe­pe­len. Hij be­kri­ti­seer­de de ver­tra­ging van de re­ge­ling, die de­ze maand van kracht zou moe­ten gaan. Turkije en de EU kwa­men eer­der dit jaar tot een af­spraak waar­bij de Tur­ken toe­zeg­den vluch­te­lin­gen te­gen te hou­den die naar Eu­ro­pa wil­len over­ste­ken. In ruil daar­voor zou­den Tur­ken mak­ke­lij­ker naar EU-lan­den kun­nen rei­zen, zon­der vi­sum. Maar dat ge­beurt vol­gens Er­do­gan niet. “Hie­ruit blijkt dat de Eu­ro­pe­se Unie zijn be­lof­te aan Turkije niet wil hou­den.” De EU wil dat Turkije eerst aan an­de­re voor­waar­den vol­doet. Zo moe­ten an­ti­ter­reur­wet­ten aan­ge­past wor­den, maar dat wil Er­do­gan niet. Vol­gens hem zijn er stren­ge maat­re­ge­len no­dig te­gen Koer­di­sche en IS-ter­ro­ris­ten in zijn land. Het Turk­se par­le­ment heeft op de eer­ste zit­tings­dag een gro­te meer­der­heid de ver­len­ging van het man­daat van de mi­li­tai­re ope­ra­ties in Sy­rië en Irak goed­ge­keurd. Dat meldt het staats­pers­agent­schap Ana­do­lu. Het man­daat is ver­lengd met een jaar. De be­slis­sing werd goed­ge­keurd door de le­den van pre­si­dent Er­do­gans con­ser­va­tief-isla­mi­ti­sche AK­par­tij, de cen­trum­link­se CHP en de ul­tra­na­ti­o­na­lis­ti­sche MHP. De pro-Koer­di­sche par­tij in het par­le­ment stem­de te­gen.

De Turk­se sol­da­ten heb­ben nu een man­daat tot eind ok­to­ber 2017 om de grens met Irak en Sy­rië over te ste­ken, waar ze voor­al ope­ra­ties uit­voe­ren te­gen Koer­di­sche re­bel­len van de PKK en te­gen Isla­mi­ti­sche Staat. Turkije con­tro­leert nu naar ei­gen zeg­gen 900 vier­kan­te ki­lo­me­ter Sy­risch ter­ri­to­ri­um. De Tur­ken val­len de stel­lin­gen van de PKK en Isla­mi­ti­sche Staat ook aan in het noor­den van Irak. Bag­dad heeft al ver­schil­len­de ke­ren zijn be­zorgd­heid ge­uit over de aan­we­zig­heid van Turk­se troe­pen in het noor­den.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.