On­der­zoe­kers leg­gen link tus­sen de­o­do­rant en borst­kan­ker

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Zweed­se on­der­zoe­kers heb­ben een link ge­legd tus­sen het ge­bruik van de­o­do­rant en borst­kan­ker. Vrou­wen die re­gel­ma­tig ge­bruik ma­ken van het ver­zor­gings­pro­duct met de stof alu­mi­ni­um­chlo­ri­de, lo­pen een ver­hoogd ri­si­co, zo luidt de con­clu­sie. Je de­o­do­rant met­een vaar­wel zeg­gen, hoeft vol­gens KWF Kan­ker­be­strij­ding nog niet. De on­der­zoe­kers heb­ben tests ge­daan waar­in borst­cel­len van een men­se­lij­ke klier wer­den ge­re­pli­ceerd op mui­zen. Een lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan alu­mi­ni­um­chlo­ri­de leid­de tot de vor­ming van tu­mo­ren. Zo stel­len Ste­fa­no Man­drio­ta en An­dré-Pas­cal Sap­pi­no van het Zwit­ser­se kan­ker­in­sti­tuut. Vol­gens Man­drio­ta be­vat me­ren­deel van de de­o­do­ran­ten alu­mi­ni­um­chlo­ri­de. “In Zwit­ser­land is dat 90 pro­cent van de de­o­do­ran­ten, in Frank­rijk zo’n 75 pro­cent. Wat de aan­tal­len zijn in Ne­der­land weet ik niet. De per­cen­ta­ges ver­schil­len per land. Het gaat met na­me om pro­duc­ten die ‘zweet blok­ke­ren’,” stelt de we­ten­schap­per. “De lijst met in­gre­di­ën­ten in cos­me­ti­ca is vaak com­plex, zo­als je mis­schien wel­eens ge­zien hebt op de ach­ter­kant van een bus de­o­do­rant. Het geeft niet per se aan of de ge­vaar­lij­ke stof aan­we­zig is. Het is al­leen be­trouw­baar als er dui­de­lijk 0 pro­cent alu­mi­ni­um op het pro­duct staat.” Het is niet de eer­ste keer dat een der­ge­lijk on­der­zoek op­duikt. Waar het ene on­der­zoek stelt dat de be­stands­de­len scha­de­lijk kun­nen zijn, gaan an­de­re on­der­zoe­ken daar juist weer te­gen­in. “Het meest te­rug­ke­ren­de ar­gu­ment van de ‘te­gen­stan­ders’ van ons werk is dat er geen be­wijs van een ver­band tus­sen alu­mi­ni­um en borst­kan­ker is”, zegt we­ten­schap­per Ste­fa­no Man­drio­ta. “Wat ze er meest­al niet bij zeg­gen, is dat er geen be­wijs is, om­dat er niet naar be­wijs ge­zocht wordt of om­dat het las­tig is om het bij men­sen te on­der­zoe­ken.” KWF Kan­ker­be­strij­ding schrikt dan ook niet van de nieuw­ste re­sul­ta­ten. “De on­der­zoe­kers heb­ben een klier van de mens na­ge­bootst en in een muis geplaatst om de mo­ge­lijk scha­de­lij­ke stof in te spui­ten. Hier was spra­ke van tu­mor­vor­ming”, be­ar­gu­men­teert woord­voer­ster Marsja Meij­er.

“En de we­ten­schap­pers ge­ven zelf aan dat er meer on­der­zoek no­dig is naar het ef­fect op de mens en dat er on­der­zoek no­dig is waar­in de­o­do­rant op de huid van de muis wordt aan­ge­bracht. Niet op de klier di­rect. Kort­om, ook na de nieuw­ste Zweed­se stu­die is er meer on­der­zoek no­dig naar het ef­fect van de­o­do­rant. Er is nog geen aan­lei­ding om ons stand­punt te wij­zi­gen. De­o­do­rant kan dus vei­lig ge­bruikt wor­den.” Man­drio­ta en Sap­pi­no ge­ven zich niet ge­won­nen. “Wij ge­lo­ven dat je met on­ze on­der­zoeks­re­sul­ta­ten het ad­vies moet ge­ven om geen de­o­do­rant of zon­ne­brand­mid­de­len te ge­brui­ken waar alu­mi­ni­um­chlo­ri­de in ver­werkt is. Zou jij de­o­do­rant op­spui­ten als die kan­ker­ach­ti­ge cel­len ver­oor­za­ken? Waar­schijn­lijk is het ant­woord nee. Zon­der in te gaan op we­ten­schap­pe­lij­ke de­tails, is het een kwes­tie van het ge­zond ver­stand.” (AD. NL/fo­to: Get­ty ima­ges)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.