Over­span­nen? Zo los je dat op!

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Over­span­nen zijn is las­tig. Je gaat zo graag even lek­ker met een boek en een kop­je thee op de bank zit­ten, maar je hebt er sim­pel­weg de tijd niet voor. Al­les in je le­ven is druk, druk, druk. Tijd om daar eens ver­an­de­ring in aan te bren­gen! Het is na­me­lijk van be­lang om niet te lang over­span­nen te blij­ven, want dat kan lei­den tot een burn-out. Dat wil nie­mand na­tuur­lijk. Wij ge­ven je al­le in­for­ma­tie over over­span­nen zijn en wat tips om rust in je le­ven aan te bren­gen. Wan­neer ben je over­span­nen?

Soms zit­ten we in een wat druk­ke pe­ri­o­de in ons le­ven. Hoe­wel je in zo’n pe­ri­o­de je best doet al­les bij te be­nen, lukt dat soms ge­woon even niet. Je voelt dan de span­ning van de­ze hec­tiek in je le­ven. Wan­neer je die span­ning niet kan la­ten ver­dwij­nen uit je li­chaam, be­staat er de kans dat je over­span­nen raakt. Over­span­nen zijn kun je her­ken­nen aan de vol­gen­de symp­to­men:

je pie­kert veel, bent snel prik­kel­baar, voelt je op­ge­jaagd, hebt pro­ble­men bij het sla­pen, huilt mak­ke­lij­ker dan nor­maal en kunt niet goed te­gen de druk­te.

je hebt ner­gens zin meer in en hebt moei­te om je te con­cen­tre­ren of hel­der na te den­ken.

je be­nen voe­len zwaar, waar­door het lo­pen moei­zaam gaat en je hebt het idee snel uit­ge­put te zijn.

je krijgt pro­ble­men op werk, tij­dens het win­ke­len, thuis, in het ver­keer of in an­de­re ver­ge­lijk­ba­re si­tu­a­ties.

je ziet het even niet meer zit­ten, er zijn te­veel din­gen die je moet doen of pro­ble­men die je moet op­los­sen.

De­ze klach­ten be­staan in ver­schil­len­de gra­da­ties. Heb je heel erg last van bo­ven­staan­de symp­to­men? Dan is er een kans dat je een burn-out hebt of te­gen een burn-out aan zit. Het is dan ver­stan­dig om een arts te raad­ple­gen.

Over­span­nen zijn: wat doe je er­aan?

Wat je doet aan het over­span­nen zijn, hangt voor­na­me­lijk af van de ma­te waar­in je over­span­nen bent. Heb je se­ri­eu­ze klach­ten en zie je niet hoe je de­ze kunt op­los­sen? Dan is het ver­stan­dig een arts te raad­ple­gen om op die ma­nier een burn-out te voor­ko­men. Zit je in een druk­ke pe­ri­o­de in je le­ven, maar je weet dat de­ze bin­nen­kort over zal zijn? Dan kun­nen de vol­gen­de tips wel­licht hel­pen wat or­de in je hoofd aan te bren­gen. 1. Schrijf het van je af: koop een pie­ker­schrift waar­in je, je ge­dach­ten van je af schrijft. Plan een vas­te tijd per dag waar­in je met op­zet gaat pie­ke­ren. Schrijf ver­vol­gens al je ge­dach­ten op. Je kunt dan la­ter kij­ken of er be­paal­de the­ma’s te­rug­ko­men. Lees voor­al na een jaar­tje eens te­rug wat je op­ge­schre­ven had. Tien te­gen één dat je je voor niets zor­gen hebt ge­maakt. 2. Ga na of de ge­va­ren re­ëel zijn: pro­beer eens heel nuch­ter na te gaan waar je bang voor bent of waar je je druk om maakt, re­ëel is. Ga na of de druk die je op je­zelf legt en die de span­ning ver­oor­zaakt echt no­dig is.

3. Ga spor­ten: zit je in een pie­ker­bui of voel je je over­span­nen? Kom dan van de bank af. Art­sen ra­den een por­tie be­we­ging aan. Dat zorgt voor ont­span­ning en af­lei­ding.

4. Deel je zor­gen: blijf niet in je een­tje pie­ke­ren, maar check in je om­ge­ving of an­de­ren met de­zelf­de span­nin­gen en druk­ten kam­pen. Dat kan je hel­pen je ei­gen span­nin­gen te re­la­ti­ve­ren. 5. Me­di­teer: ook al heb je nooit ge­me­di­teerd, je kunt er op ie­der ge­wenst mo­ment mee be­gin­nen en je hebt er geen cur­sus voor no­dig. Neem een fij­ne hou­ding aan, ga bij­voor­beeld rus­tig lig­gen en leg je han­den op je buik. Adem naar je buik en con­cen­treer je op je in- en uit­a­de­ming. Tel hoe vaak je in- en uit­a­demt. Komt er een ge­dach­te bin­nen, laat die dan ge­woon weer gaan. 6. Blijf in het nu: ge­pie­ker heeft meest­al be­trek­king op iets dat in de toe­komst kan gaan ge­beu­ren, maar je leeft nu. Pro­beer je ge­dach­ten te stop­pen en te­rug te gaan naar het he­den. Dat doe je door je te con­cen­tre­ren op wat er om je heen en in je li­chaam ge­beurt. Wat zie je, hoor je en voel je?

7. Pas op met al­co­hol: een glas wijn of een flin­ke bor­rel helpt mis­schien op kor­te ter­mijn, maar biedt geen struc­tu­re­le op­los­sing.

8. Wees voor­zich­tig met kal­me­rings­ta­blet­ten: dwang­ma­ti­ge pie­ke­raars krij­gen nog­al eens rust­ge­ven­de me­di­cij­nen voor­ge­schre­ven. Op kor­te ter­mijn kun­nen de­ze me­di­cij­nen je hel­pen om rus­ti­ger te wor­den, maar ge­bruik je ze lan­ger dan kan er ge­wen­ning op­tre­den. Je moet er steeds meer ne­men voor het­zelf­de ef­fect. Uit­ein­de­lijk kun je er zelfs aan ver­slaafd ra­ken. Is dat bij jou het ge­val, stop dan in over­leg met de huis­arts. Je kunt na­me­lijk ont­wen­nings­ver­schijn­se­len krij­gen.

9. Moet je on­ge­steld wor­den? Het is een cli­ché, maar wel een feit dat vrou­wen die on­ge­steld moe­ten wor­den zich druk­ker ma­ken over din­gen dan ze nor­maal zou­den doen.

Over­span­nen zijn is niet niks. Hoe­wel we het nog­al eens kun­nen af­doen als een vaag iets, kan het daad­wer­ke­lij­ke gees­te­lij­ke en li­cha­me­lij­ke klach­ten op­le­ve­ren. Het is daar­om be­lang­rijk om zo nu en dan eens goed tot rust te ko­men. Hoe je dat doet, dat hangt na­tuur­lijk van je­zelf af. Wel­licht hel­pen bo­ven­staan­de tips, maar het kan ook zijn, dat jij een he­le an­de­re ma­nier hebt om tot rust te ko­men. In welk ge­val dan ook, grijp je kans en ont­span lek­ker! Wan­neer je zelf de op­los­sing niet ziet, kun je hier­voor al­tijd naar de huis­arts. (MSN.COM/fo­to: 1.bp.blogs­pot.com)

-Je hebt het ge­voel dat je het niet meer aan­kunt:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.