6 fei­ten en fa­bels over hart- en vaat­ziek­ten bij vrou­wen

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Wist je dat hart- en vaat­ziek­ten de num­mer 1 doods­oor­zaak zijn bij vrou­wen? Bij vrou­wen ge­ven hart­klach­ten vaak min­der dui­de­lij­ke symp­to­men dan bij man­nen, waar­door ze niet al­tijd her­kend wor­den. Zes fei­ten en fa­bels over hart- en vaat­ziek­ten bij vrou­wen. 1. Hart­klach­ten wor­den vaak ver­ward met over­gangs­klach­ten

Dat is een feit. Vrou­wen den­ken soms dat hun klach­ten door de over­gang ko­men, ter­wijl ze ei­gen­lijk met hun hart of een te ho­ge bloed­druk te ma­ken heb­ben. Denk hier­bij aan op­vlie­gers, hart­klop­pin­gen, trans­pi­re­ren, ex­tre­me ver­moeid­heid en slecht sla­pen. Hou­den je klach­ten lang aan? Ko­men er hart- en vaat­ziek­ten voor in je fa­mi­lie? Be­spreek dit dan eens met je huis­arts. Ook als je in het ver­le­den zwan­ger­schaps­di­a­be­tes, een ho­ge bloed­druk of zwan­ger­schaps­ver­gif­ti­ging hebt ge­had, is het be­lang­rijk om ex­tra alert te zijn.

2. Voor­al man­nen over­lij­den aan hart- en vaat­ziek­ten.

Dat is een fa­bel. Lan­ge tijd werd ge­dacht dat hart- en vaat­ziek­ten man­nen­ziek­ten zijn, maar ze tref­fen ze­ker niet al­leen man­nen. 3. Vrou­wen en man­nen heb­ben ver­schil­len­de ri­si­co­fac­to­ren voor hart- en vaat­ziek­ten.

Dat is niet waar, voor man­nen en vrou­wen gel­den de­zelf­de ri­si­co­fac­to­ren. Zo ver­gro­ten dia­be­tes, reu­ma, over­ge­wicht, een ho­ge bloed­druk, een ver­hoogd cho­les­te­rol­ge­hal­te en slech­ter wer­ken­de nie­ren en zo­wel bij man­nen als bij vrou­wen de kans op hart- en vaat­ziek­ten. Ook er­fe­lijk­heid speelt bij bei­den een rol: het is dan ook be­lang­rijk om alert te zijn op hart- en vaat­ziek­ten als de­ze bin­nen je fa­mi­lie veel voor­ko­men.

Een be­lang­rijk ver­schil is wel dat het cho­les­te­rol­ge­hal­te, de bloed­druk en het ge­wicht bij vrou­wen vaak pas na de over­gang stij­gen. Daar­naast ver­ho­gen een ho­ge bloed­druk tij­dens de zwan­ger­schap en zwan­ger­schaps­di­a­be­tes het ri­si­co op hart- en vaat­ziek­ten. Met de­ze pro­ble­men krij­gen man­nen ui­ter­aard niet te ma­ken.

4. Je kunt niets doen om hart- en vaat­ziek­ten te voor­ko­men.

Ook dat is een fa­bel. Er zijn ri­si­co­fac­to­ren waar je geen in­vloed op hebt, maar je kunt zelf ook veel doen. Stop­pen met ro­ken bij­voor­beeld. Maar ook meer be­we­gen, ge­zon­der eten, be­ter om­gaan met stress en niet te veel al­co­hol drin­ken. Een gezonde leef­stijl ver­kleint het ri­si­co op hart- en vaat­ziek­ten. 5. Vrou­wen krij­gen la­ter hart- en vaat­ziek­ten dan man­nen.

Dat is een feit. Ge­mid­deld krij­gen vrou­wen 7 tot 10 jaar la­ter te ma­ken met hart- en vaat­ziek­ten dan hun man­ne­lij­ke leef­tijd­ge­no­ten. Dit heeft te ma­ken met hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen. Tij­dens hun vrucht­ba­re pe­ri­o­de ge­ven ty­pisch vrou­we­lij­ke hor­mo­nen wat be­scher­ming, maar tij­dens de over­gang da­len de oes­tro­geen­spie­gels. Dat leidt tot al­ler­lei ver­an­de­rin­gen, zo­als een min­der gun­sti­ge vet­ver­de­ling. Zo ont­wik­ke­len vrou­wen meer buik­vet tij­dens de me­no­pau­ze. En ze krij­gen na de over­gang vaak pas een ver­hoogd cho­les­te­rol­ge­hal­te en een ho­ge bloed­druk, wat al­le­bei ri­si­co­fac­to­ren zijn voor har­ten vaat­ziek­ten. Man­nen heb­ben meest­al al op jon­ge­re leef­tijd een hoog cho­les­te­rol­ge­hal­te en ho­ge bloed­druk, waar­door ze eer­der in hun le­ven hart- en vaat­ziek­ten ont­wik­ke­len.

6. Een hart­in­farct geeft bij vrou­wen de­zelf­de symp­to­men als bij man­nen.

Dit is ze­ker niet waar. Bij een hart­in­farct denk je al snel aan pijn op de borst en een be­klem­mend ge­voel. Dat kan ze­ker voor­ko­men, ook bij vrou­wen, maar soms mer­ken vrou­wen een hart­in­farct niet eens op. Dat heet een stil in­farct. Bij man­nen geeft een hart­in­farct meest­al juist een hef­ti­ge re­ac­tie door­dat een bloed­vat in het hart in­eens dicht­zit. Bij vrou­wen kon­digt een hart­in­farct zich meest­al aan met va­ge­re klach­ten, om­dat bij hun de klei­ne bloed­vaat­jes in het hart ge­lijk­ma­ti­ger ver­kal­ken. Ze wor­den moe, dui­ze­lig of mis­se­lijk. Daar­bij ver­moed je niet di­rect een pro­bleem met het hart. Daar­naast kun­nen vrou­wen bij een hart­in­farct last heb­ben van min­der ty­pi­sche symp­to­men, zo­als pijn in de bo­ven­buik, kaak, nek of rug of tus­sen de schou­der­bla­den, kort­a­de­mig­heid, ex­tre­me ver­moeid­heid, dui­ze­lig­heid, een on­rus­tig ge­voel, angst of een snel­le adem­ha­ling. (MSN.COM/ fo­to: www.ge­zond­heids­net.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.