Roof­moord­ver­dach­te wil­de USD 20.000 voor tu­mor­be­han­de­ling

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De 29-ja­ri­ge Zhang Qing­hua heeft gis­te­ren bij zijn voor­ge­lei­ding bij het Par­ket en de rech­ter-com­mis­sa­ris (rc) ver­klaard, dat hij nog USD 20.000 moest ont­van­gen van de 44-ja­ri­ge Ye Xiang Xiang, ei­ge­na­res­se van een au­to-on­der­de­len- en ban­den­zaak aan de Coe­se­wij­ne­straat. Hij had reeds USD 10.000 ont­van­gen.

Zhang Qing­hua ver­klaart dat hij drie jaar te­rug il­le­gaal het land is bin­nen­ge­ko­men. Hij zou via Gu­y­a­na in Su­ri­na­me zijn be­land om te wer­ken voor het slacht­of­fer. Hem was be­loofd dat hij jaar­lijks USD 10.000 zou ont­van­gen. Hij moest USD 20.000 voor twee jaar ont­van­gen, maar heeft het niet ge­kre­gen. Dit wil­de hij heb­ben om zich te la­ten be­han­de­len voor een tu­mor in zijn hoofd. Hij was op de be­wus­te dag in het pand van de vrouw ge­weest om het geld te ne­men, maar hij werd be­trapt. Hij zou toen de vrouw met een mes aan haar hals heb­ben ge­sne­den. Het slacht­of­fer is dood aan­ge­trof­fen in het pand. De ver­dach­te ver­klaart dat hij geens­zins de be­doe­ling had, haar te do­den. Zijn ad­vo- caat Vis­hal Ramb­ha­ros be­ves­tigt dat de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van zijn cli­ënt is ver­lengd met der­tig da­gen. Hij zegt dat de ver­dach­te ziek is van­we­ge de tu­mor. Ramb­ha­ros zal ook een psy­cho­lo­gi­sche en psy­chi­a­tri­sche rap­por­ta­ge over hem op­vra­gen. De ver­dach­te heeft be­kend de vrouw te heb­ben ge­dood.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.