Eerst ont­wik­ke­lings­plan dan be­gro­tings­be­han­de­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De be­gro­tings­be­han­de­ling is op dit mo­ment geen pri­o­ri­teit in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA). De re­ge­ring zal eerst het nieu­we Meer­ja­ren Ont­wik­ke­lings­plan voor de pe­ri­o­de 2017-2021 moe­ten af­ron­den en ter be­schik­king stel­len van het par­le­ment. Ti­mes of Su­ri­na­me ver­neemt dat de re­ge­ring nog voor 15 ok­to­ber dit do­cu­ment zal aan­bie­den aan de volks­ver­te­gen­woor­di­ging. De staats­be­gro­ting, zo­als die vrij­dag is in­ge­diend door pre­si­dent De­si Bou­ter­se, is op­ge­steld aan de hand van het Sta­bi­li­sa­tie- en Her­stel­plan 2016-2018.

Dit cri­sis­pro­gram­ma is ook ver­werkt in het ont­wik­ke­lings­plan. “Ik moet dat toch wel bin­nen­krij­gen op zijn minst, zo­dat de le­den dit on­der­lig­gend plan ook heb­ben om de be­gro­ting te be­stu­de­ren. We moe­ten het te­rug kun­nen zien in de be­gro­ting”, zegt DNA-voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons aan de krant. Zij be­ves­tigt dat zij het ont­wik­ke­lings­plan niet la­ter dan bin­nen twee we­ken ver­wacht. De aan­ko­men­de be­gro­tings­be­han­de­ling wordt ook geen bu­si­ness as usu­al. “Het dienst­jaar 2017 is van cru­ci­aal be­lang in het bren­gen van een om­me­keer in on­ze in­krim­pen­de eco­no­mie naar het tref­ze­ker in­zet­ten van de trend naar sta­bi­li­sa­tie, her­stel, eco­no­mi­sche trans­for­ma­tie en eco­no­mi­sche groei”, zegt pre­si­dent Bou­ter­se. “On­ze staats­uit­ga­ven zijn in het af­ge­lo­pen jaar flink te­rug­ge­bracht, daar ef­fi­ci­ën­tie bij de re­ge­ring ge­bo­den is om ge­stel­de doe­len van eco­no­mi­sche groei te be­rei­ken.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.