Niets ge­daan her­stel­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op de eer­ste dag van het nieu­we zit­tings­jaar gis­te­ren, bleek dat er ge­du­ren­de het re­ces van de rech­ter­lij­ke macht er niets aan is ge­daan om de rechts­zaal een waar­di­ge uit­stra­ling te ge­ven. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji spreekt van een zwa­re te­leur­stel­ling dat de rechts­zaal die op een bro­ko pra­na­si lijkt, nog steeds in de ou­de ver­val­len staat ver­keert. Vol­gens haar is er niet eens een ge­rin­ge re­no­va­tie ge­weest en niet eens het mi­ni­ma­le is ge­daan om het ge­bouw eni­ge waar­dig­heid te ge­ven. Ze is diep te­leur­ge­steld dat twee door­ge­bran­de lam­pen niet zijn ver­van­gen. De rechts­zaal heeft geen vloer­be­dek­king en er is een ka­pot­te bank waar­op de ad­vo­ca­ten zit­ten.

Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran heeft gis­te­ren bij het ope­nen van de eer­ste zit­ting aan­ge­ge­ven, dat zij niet veel be­ter ver­wacht in dit zit­tings­jaar. Vol­gens haar is het af­ge­lo­pen zit­tings­jaar met heel veel moei­te ge­gaan, maar ze zegt dat zij toch er­door is ge­ko­men. Ze ver­wacht niet veel be­ter de ko­men­de tijd, maar ze vindt dat er met vol­le moed te­gen­aan moet wor­den ge­gaan. “Met een goe­de sa­men­wer­king kun­nen we door al­le pro­ble­men heen. Ik wens u veel ge­zond­heid, kracht, lief­de en voor­al veel ver­draag­zaam­heid toe.” La­chit­ja­ran be­grijpt dat het moei­lij­ker zal wor­den om het werk te doen, wat ir­ri­ta­ties gro­ter zal ma­ken. Ze vindt ech­ter dat er ge­woon door­ge­gaan moet wor­den door al­les sa­men te doen. “We moe­ten het sa­men met el­kaar doen en niet boos wor­den op el­kaar. We moe­ten ook niet met vuil smij­ten naar el­kaar. Ik vraag uw ver­draag­zaam­heid.”

Vol­gens de rech­ter zijn we al­le­maal men­sen en we ma­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.