Rech­ter con­sta­teert ge­bre­ken in ze­den­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran kon zich gis­te­ren niet voor­stel­len dat een ge­zond­heids­as­sis­tent het ge­slachts­deel van een ne­gen­ja­rig meis­je heeft be­ke­ken om sek­su­eel mis­bruik na te gaan. De 55-ja­ri­ge win­ke­lier Ha­ment­ku­mar R wordt ver­dacht van on­tucht met het meis­je. Vol­gens de rech­ter is het heel erg dat ie­mand die niet eens een art­sen­op­lei­ding heeft ge­no­ten, een der­ge­lijk on­der­zoek heeft ge­daan. Ze vindt dat dit niet meer mag ge­beu­ren. On­danks het feit dat er vol­gens haar ge­bre­ken zijn in het on­der­zoek, acht zij het be­lang­rijk om de waar­heid te ach­ter­ha­len.

In de­ze zaak is een vi­sum op­ge­maakt door een gy­nae­co­loog die be­roerd heeft ge­schre­ven in het En­gels, waar­door zijn hand­schrift nau­we­lijks ver­staan­baar is. De rech­ter wil dat de ver­kla­ring van de des­kun­di­ge dui­de­lijk wordt op­ge­steld. Ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai deed het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling van zijn client, maar de ma­gi­straat heeft dit af­ge­we­zen, om­dat de ern­sti­ge be­zwa­ren nog aan­we­zig zijn.

Het meis­je geeft aan dat de man met zijn vin­ger in haar ge­slachts­deel is ge­gaan, waar­door ze veel pijn heeft en ook bloed heeft ge­zien. Kan­hai zegt dat een ge­zond­heids­as­sis­tent bloe­de­rig­heid bij het kind had ge­con­sta­teerd, ter­wijl de gy­nae­co­loog heeft aan­ge­ge­ven dat het ge­slachts­deel van het meis­je gaaf is en dat er niets met haar is ge­beurd. Op ba­sis van de ver­kla­ring van de ge­zond­heids­as­sis­tent is de ver­dach­te aan­ge­hou­den. Kan­hai vraagt zich af wel­ke kwa­li­fi­ca­tie aan de ver­kla­ring van de ge­zond­heids­as­sis­tent ge­ge­ven kan wor­den. Ha­ment­ku­mar R ont­kent schul­dig te zijn. De ad­vo­caat zegt ver­der dat de ver­dach­te En­gels praat, en geen Ne­der­lands ver­staat. De rech­ter-com­mis­sa­ris kon de man niet ho­ren en stel­de vast dat zijn in­ver­ze­ke­ring­stel­ling on­recht­ma­tig is. Het Open­baar Mi­nis­te­rie te­ken­de ho­ger be­roep aan en het Hof van Jus­ti­tie heeft toen de ver­dach­te in het Sra­nan ge­hoord. Het hof heeft de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling toen recht­ma­tig be­von­den. Kan­hai vindt dat de wet­ge­ver het er­over heeft, dat de ver­dach­te de Ne­der­land­se taal mach­tig moet zijn en moet be­grij­pen wat er in zijn zaak ge­beurt. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat het slacht­of­fer door mid­del van snoep­jes er­toe werd be­wo­gen om niets te ver­tel­len. Ze vindt dat in­dien er geen let­sel in het ge­slachts­deel is ge­zien, het niet be­te­kent dat wat de ge­zond­heids­as­sis­tent in eer­ste in­stan­tie heeft ge­zien, niet klopt. Op 17 ok­to­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.